Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Nijmegen

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Verordening bodembescherming

26-4-2006

Raadsbesluit

Beleidsnota bodem 2008, De Gelderse Wegwijzer door bodemland

27 november 2007

Beleidsnota van de provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen en de gemeente Arnhem

Collegebesluit

Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen Nijmegen

2003

Raadsbesluit

Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan in Nijmegen

Januari 2004

Collegebesluit

Besluit lozingen

7 december 2004

AMvB

Actualisatie Milieubeleidsplan gemeente Nijmegen, Bruggen bouwen naar een duurzaam Nijmegen 2007-2010

14 maart 2007

Raadsbesluit

Milieuatlas

Regelmatige actualisatie

-

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkVerordening bodembescherming
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

 • inhoud van het nader onderzoek;
 • inhoud van de melding;
 • vaststelling geval van ernstige bodemverontreiniging en tijdstipbepaling;
 • inhoud saneringsonderzoek;
 • inhoud saneringsplan (saneringsvariant, maatregelen, financiële gegevens);
 • instemming saneringsplan;
 • kennisgeving bij sanering;
 • inhoud evaluatierapport;
 • sanering door burgemeester en wethouders;
 • handhaving.

externe linkBeleidsnota bodem 2008, De Gelderse Wegwijzer door bodemland
Deze nota is een gebundeld beleid ontwikkeld door de drie bevoegde gezagen in Gelderland, namelijk de provincie en de gemeenten Nijmegen en Arnhem. Met de nota willen de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen de aanpak van bodemsanering en bodembeheer (verder) bevorderen. De nota bestaat uit twee delen.

 1. • In deel 1 zijn de beleidsopgaven uitgewerkt in duidelijke en afrekenbare acties voor de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen.
 2. • Deel 2 is een praktische handleiding voor de uitvoering van bodemtaken en het toetsingskader voor onderzoek en sanering binnen Gelderland.

Bij het opstellen van de Beleidsnota is vooruitgelopen op het Besluit Bodemkwaliteit. De nota is sinds 1 januari 2008 in werking, tegelijk met het Besluit Bodemkwaliteit. Voor onderzoeken en saneringsplannen die zijn opgesteld volgens de oude Beleidsnota 2003 'Wegwijzer in bodemland' en die niet in strijd zijn met de huidige wet- en regelgeving, geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2008.

externe linkSubsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen Nijmegen
De subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen heeft als doel het bevorderen van bodemsaneringen op in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen, teneinde voor 2023 alle bodemverontreinigingen op deze bedrijfsterreinen gesaneerd dan wel beheersbaar te maken.

externe linkBodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan in Nijmegen
Met de bodemkwaliteitskaart wordt de milieuhygiënische kwaliteit van verschillende deelgebieden in Nijmegen beschreven. De kaart dient ter ondersteuning voor het bodembeheerplan waarin wordt beschreven onder welke randvoorwaarden en eisen grond mag worden hergebruikt. Het bodembeheersplan gaat in op verschillende situaties van hergebruik van grond. Ook zijn procedures opgenomen voor de melding, het toezicht en de handhaving van het in het bodembeheersplan beschreven beleid omschreven.

Besluit lozingen
Dit besluit regelt de doelstelling dat voor 1 januari 2005 alle ongezuiverde lozingen op bodem en oppervlaktewater gesaneerd te zijn.

externe linkActualisatie Milieubeleidsplan gemeente Nijmegen, Bruggen bouwen naar een duurzaam Nijmegen 2007-2010
Het milieubeleidsplan geeft een overzicht van de acties die de gemeente Nijmegen uit zal voeren op het gebied van bodem.

externe linkMilieu@tlas
De Milieuatlas Nijmegen geeft informatie over:

 • bedrijven (hun milieuvergunning inclusief de vergunningaanvraag);
 • de bodem (locaties die vervuild zijn of waren, of ervan verdacht worden);
 • de grondwaterstand van alle locaties;
 • de kansen voor ondergrondse energieopslag (van warmte/koude).

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Nijmegen
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Nijmegen via het digitale loket en informatie over bodemverontreiniging is te vinden via de externe linkMilieu@tlas. Bij de gemeente zijn meldingsformulieren bodemverontreiniging en bodemsanering op te vragen.

Tel: Gemeente Nijmegen, Afdeling Milieu, bureau bodem. (024) 329 9637

Contactpersoon: de heer P. Erades

Laatste wijziging: 16-6-2008.