Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Rotterdam

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Nota Actief Bodem- en Bouwstoffenbeheer in Rotterdam

16 april 2002

Er is ook een regionale versie, zonder bodembeheerplan en reg. bodemkwaliteitskaart

Nota Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid

21 mei 2003

Opgesteld door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam

Gedragslijn Melden van ongewone voorvallen

Oktober 2005

 

Samenvatting belangrijkste documenten

Nadere informatie

externe linkNota Actief Bodem- en Bouwstoffenbeheer in Rotterdam
De nota Actief Bodem- en Bouwstoffenbeheer is te beschouwen als een aanvulling op het Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid. In deze nota wordt het beleid van de gemeente Rotterdam gegeven betreffende:

 • Hergebruik van grond (schone grond en licht, matig en ernstig verontreinigde grond);
 • Hergebruik van bagger (herbruikbare en niet-herbruikbare natte bagger, schone bewerkte bagger en licht, matig en ernstige verontreinigde bewerkte bagger);
 • Hergebruik overige bouwstoffen;
 • Verplaatsing bouwstoffen, tijdelijk/nabij een werk (herbruikbare bouwstoffen, niet herbruikbare, niet ernstig verontreinigde bouwstoffen, niet herbruikbare, ernstig verontreinigde bouwstoffen);
 • Meldingsprocedures (meldingsformulieren, meldingsplichtige, tijdstip van melding, procedure behandeling melding);
 • Handhaving (toezicht en toezichthoudende ambtenaren, bestuursrechtelijke handhaving, bezwaar en beroep, strafrechtelijke handhaving);
 • Grondverzet in opdracht van gemeentelijke diensten (Grond- en Reststoffenbank, sturing grondstromen, grondverzet vanwege herinrichting, ander grondverzet, toepassing van grond in werken elders, planning van grote werken, het bewerken van reststoffen tot een herbruikbare bouwstof).
 • Ambities voor de kortere en langere termijn voor de bodem binnen Rotterdam. (bodembeheerplan)
 • Bodemkwaliteitskaart, drie kaartbladen omvattend: diffuse verontreiniging bovengrond (0-1 m-mv), diffuse verontreiniging ondergrond (antropogene laag >1m-mv), kans op puntbronnen.

Nota Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid
De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam de nota gezamenlijk bodemsaneringsbeleid. Hierin worden procedures en regels gegeven voor:

 • verkennend bodemonderzoek;
 • toetsing van verkennend bodemonderzoek;
 • nader onderzoek;
 • toetsing van het nader onderzoek;
 • saneringsonderzoek en systeemkeuze;
 • evaluatie, nazorg en monitoring;.

externe linkGedragslijn Melden van ongewone voorvallen
In de Wet milieubeheer (Wm) in hoofdstuk 17, in de Wet bodembescherming (Wbb) in artikelen 13, 27 en 30 zijn bepalingen opgenomen over het aan het bevoegd gezag melden van ongewone voorvallen. Deze gedragslijn geeft aan wanneer en op welke wijze meldingen plaats moeten vinden bij voorvallen met milieuconsequenties, overlast en gevaar.

Nadere informatie

externe linkInternetsite Milieudienst Rijnmond
Meer informatie is te vinden op de website van de DCMR via het digitale loket, met o.a. externe linkmeldingsformulieren bodemsanering.

Tel: Milieudienst Rijnmond 010 - 246 80 00
E-mail: externe linkinfo@dcmr.nl

Contactpersoon/Bodemtelefoon: Chantal van de Velden. (tel. 010-2468140)