Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Schiedam

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Milieubeleidsplan Schiedam 2002-2006

9 augustus 2002

Raadsbesluit

Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid

21 mei 2003

Opgesteld door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam

Bodembeleid gemeente Schiedam

9 mei 2003

Raadsbesluit

Hoofdnota Actief beheer van bodem- en bouwstoffen in de regio Rijnmond

23 november 2003

Collegebesluit

Verordening Bodemsanering Schiedam

1 januari 2004

Raadsbesluit

Bodembeheersplan gemeente Schiedam

1 juni 2004

Collegebesluit

Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009

Maart 2005

Raadsbesluit

Beleidsregel subsidieregeling bodemsanering Schiedam 2006

1 januari 2006

Collegebesluit

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkMilieubeleidsplan 2002-2006
De doelstellingen voor bodem, zoals beschreven in het Milieubeleidsplan, zijn:

 • in kaart brengen van de ernstige gevallen van bodemverontreiniging;
 • beheersen of saneren van alle in kaart gebrachte bodemverontreinigingen;
 • toetsen van de saneringsplannen aan de Wbb;
 • ontwikkelen van een gemeentelijk bodembeleid;
 • verlenen van standaard ontheffingen bij veel voorkomende saneringen in het kader van de Wbb
 • stagnatie van ruimtelijke en economische processen voorkomen door het mede financieren van saneringsprojecten;
 • verwijderen of voorzien van een KIWA certificaat van ondergrondse tanks;
 • een nazorg en onderhoudsplan opstellen voor diverse saneringslocaties
 • gecontroleerde opslag van verontreinigde grond;
 • uitvoeren van bodemsaneringen.

externe linkGezamenlijk bodemsaneringsbeleid
De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam de nota gezamenlijk bodemsaneringsbeleid opgesteld, met daarin procedures en regels voor:

 • verkennend bodemonderzoek;
 • toetsing van verkennend bodemonderzoek;
 • nader onderzoek;
 • toetsing van het nader onderzoek;
 • saneringsonderzoek en systeemkeuze;
 • evaluatie, nazorg en monitoring.

externe linkBodembeleidnota gemeente Schiedam
Het bodembeleid van de gemeente Schiedam kan gezien worden als een aanvulling op het gezamelijke bodemsaneringsbeleid.
Het bodembeleid kent twee doelstellingen, namelijk het behouden van de huidige bodemkwaliteit en het saneren of beheersbaar maken van gevallen van bodemverontreiniging. Verder worden regels en procedures gegeven betreffende de volgende onderwerpen:

 • ondergrondse tanks (brandstoftanks);
 • de gemeente als grondeigenaar;
 • handhaving (organisatie, toezicht en controle, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties);
 • juridisch instrumentarium (meldingsplichten, onderzoeks- en saneringsbevel, compensatie bij onderzoeks- en saneringsbevelen);
 • financieel beleid.

externe linkHoofdnota Actief beheer van bodem- en bouwstoffen in de regio Rijnmond
Deze hoofdnota is opgesteld in opdracht van de 14 gemeenten die participeren in de regionale Grond- en Reststoffenbank te Rotterdam. Door deze nota wil men binnen de regio Rijmond een eenduidig beleid krijgen en het hergebruik van materialen eenvoudiger maken. Er wordt ingegaan op hergebruik van grond als bodem, hergebruik van schone grond, toepassen van bouwstoffen in werk, hergebruik van bagger, niet herbruikbare grond, verplaatsing bouwstoffen tijdelijk/nabij een werk, meldingen en handhaving.

externe linkVerordening Bodemsanering Schiedam
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor: gegeven voor:

 • vaststellen saneringsnoodzaak;
 • meldingsformulier;
 • inhoud saneringsplan (saneringsvariant, maatregelen, financiële gegevens);
 • instemming saneringsplan;
 • sanering door Burgemeester en Wethouders;
 • kennisgeving bij sanering en indiening evaluatierapport;
 • instelling, samenstelling en taak projectgroep.

externe linkBodembeheersplan Schiedam
Het bodembeheersplan is opgesteld in het kader van de Vrijstellingsregeling Grondverzet onder het Bouwstoffenbesluit. Het Bodembeheersplan Breda beschrijft procedures voor het gebruik van de Vrijstellingsregeling en bevat informatie betreffende de bodemkwaliteitskaart waar het plan bij hoort en hoe deze kaart gebruikt dient te worden bij grondverzet.

externe linkMeerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009
In doelstelling op gebied van bodem, zoals in het MOP wordt besproken, is het komen tot een helder en samenhangend beleid om tot een integrale, functiegerichte en kosteneffectieve bodemsanering te komen.

externe linkBeleidsregel subsidieregeling bodemsanering Schiedam 2006
Deze subsidieregeling beoogt om van overheidswege een financiële bijdrage te leveren in gevallen waarbij bodemverontreiniging een belemmering vormt voor gewenste maatschappelijke ontwikkelingen.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Schiedam
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Schiedam via het digitale loket, waaronder externe linkmeldingsformulieren.

Tel: Gemeente Schiedam, balie Bouwen, Wonen & Milieu in de Stadswinkel, (010) 246 56 71.

Contactpersoon: de heer Corving, telefoon (010) 2465613.