Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Tilburg

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

bodembeheerplan gemeente Tilburg behorende bij de bkk

29 november 2000

Bkk vastgesteld door B&W op 20 december 1999

Bodembeleid ‘in goede aarde’

27 oktober 2003

Vastgesteld door B&W

Milieubalans 2005-2006

Vastgesteld door de Raad

ISV programma bodem 2005-2009

 

Juli 2005

Vastgesteld door de Raad

Verordening bodemsanering Tilburg

29 sept. 2006

Vastgesteld door de Raad

Kwaliteitshandboek team Bodem

(niet digitaal aanwezig, op aanvraag wel beschikbaar)

Doorlopend aangevuld

Geen bestuurlijke vaststelling

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkBodembeleid ‘in goede aarde’ (verouderd)
Het boekje is geschreven voor onder meer de inwoners van Tilburg, bestuurders en raadsleden, Tilburgse bedrijven, projectontwikkelaars, adviesbureaus, ministerie van VROM, Inspectie volksgezondheid en de GGD en bestaat uit vier delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van het bodembeleid en is bedoeld voor diegenen die snel kennis willen nemen van hoe de gemeente de bodemsanering oppakt. Deel twee geeft meer informatie en is geschreven en ingedeeld naar verschillende doelgroepen die op de een of andere manier met bodemsanering te maken krijgen. Deel drie en vier bevatten respectievelijk een maatregelenprogramma en het meerjarenprogramma bodemsanering 2004-2007.

Het Tilburgse bodembeleid kent twee sporen: de gemeente wil enerzijds nieuwe bodemverontreiniging voorkomen en anderzijds de nog bestaande historische verontreiniging aanpakken. Bij deze aanpak richt de gemeente zicht op het terugbrengen van de bodem naar een basiskwaliteit. De beide sporen komen samen in de keuze van Tilburg voor blijvend bodembeheer.

externe linkMilieubalans
De Milieubalans blikt terug op de milieuacties en -resultaten Daarnaast wordt aan de hand van een Milieubarometer een beeld gegeven hoe milieubewust de Tilburgers handelden in een bepaald jaar.

Hoofdstuk 5; onderdeel Programma ten aanzien van Bodem:
In goede aarde. Actualiseren van het overzicht van het bodembeleid van Tilburg.
Nazorg. Onderzoek naar de organisatie van de nazorg van langdurige grondwatersaneringen.
Handhavingsplan. Oppakken 17 verbeterpunten uit Handhavingsplan.
Bodemmonitor. Ontwikkelen bodemmonitor als sturingsinstrument voor de bodemoperatie.
Bedrijfsterreinen. Uitvoeren (vervolg)acties bij eigenaren van bedrijfsterreinen die weigeren onderzoek te doen.
Bodeminformatie. Uitvoeren project Optimaliseren van het beheer en ontsluiting van bodeminformatie.
Samenwerking. Uitvoeren projectplan Samenwerking team bodem met interne opdrachtgevers.
Saneringsbevel. Vastleggen beleid voor bevel tot onderzoek, sanering en terugvordering van kosten.
Draaiboek bodemongevallen. Actualiseren Draaiboek bodemongevallen. B5. Implementeren resultaten werkgroep B5 hergebruik van grond binnen saneringsgevallen.
Kwaliteitshandboek Bodemtaken. Opstellen ontbrekende werkwijzers en procedurebeschrijvingen.
BUS. Uitvoeren pilot van het Rijk voor eenvoudige en kortlopende saneringsprocedures.

Inmiddels wordt aan volgende versie Milieubalans gewerkt.

ISV programma bodem 2005-2009
Nadere informatie over aanpak van Bodem in het kader van ISV is te vinden in het externe linkStadsprogramma Tilburg.

externe linkVerordening Bodemsanering Tilburg
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

  • inhoud saneringsplan (saneringsvariant, maatregelen, financiële gegevens);
  • inhoud evaluatieverslag;
  • inhoud nazorgplan;
  • betrekken bewoners;
  • aanvraag informatie.
  • procedure beklag.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Tilburg, thema Bodem
Bevat informatie over het bodembeleid binnen de gemeente, waaronder meldingsformulieren:

Telefonisch: Gemeente Tilburg, bodeminformatiepunt (BIP): 013-213 13 13
Email: externe linkcasper.rupert@tilburg.nl

Contactpersoon: externe linkRaymond Sonneveldt (tel. 013-549 56 88)