Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Venlo

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Meerjaren Ontwikkelings Programma GSB 2005-2009

7 februari 2005

Raadsbesluit

Verordening bodemsanering gemeente Venlo 2006

6 december 2005

Raadsbesluit

Bodembeleidsplan (inclusief bevelsbeleid Wbb)

5 mei 2006

Collegebesluit

Actief bodembeheer Limburg

Vastgesteld in 1998, actualisatie 2006

Collegebesluit

Samenvatting belangrijkste documenten

Meerjaren Ontwikkelings Programma GSB 2005-2009 en meerjarenprogramma Wbb 2005-2009
In het MOP worden de beoogde ontwikkelingen van de gemeente Venlo beschreven voor 2005 t/m 2009. Hoofdstuk 8 van het MOP is de ISV2 bodemmodule en Wbb-meerjarenprogramma bodemsanering. Deze module beschrijft hoe Venlo van 2005 tot en met 2009 de bodemverontreiniging in het stedelijk gebied als integraal onderdeel van de stedelijke vernieuwingsoperatie gaat aanpakken. Tevens wordt aangegeven hoe Venlo bijdraagt aan de bodemsaneringsdoelstellingen uit het Nationaal Milieubeleidsplan. De bodemmodule is opgebouwd uit een toelichting op het beleid, een terugblik op de periode 2000-2004, een overzicht van de werkzaamheden in de komende programmaperiode en de financiële verantwoording.
Het Wbb-meerjarenprogramma is geïntegreerd in de ISV2-bodemmodule. Hierin is de aanpak van de bodemverontreiniging in het landelijk gebied van Venlo voor de periode 2005-2009 beschreven.

Verordening bodemsanering gemeente Venlo 2006
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

 • voorbereiding melding bodemsanering;
 • indienen van bescheiden;
 • inhoud saneringsplan;
 • wijziging saneringsplan;
 • inhoud evaluatieverslag;
 • nazorgplan.

Bodembeleidsplan (inclusief bevelsbeleid Wbb)
In het bodembeleidsplan staan alle beleidsuitgangspunten en regels die binnen de gemeentegrenzen van toepassing zijn op bodemgebied. De volgende aspecten van het bodembeleid komen aan bod:

 • de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie;
 • een beschrijving van de uitgangspunten van het bodembeleid in Venlo en de daaruit voortvloeiende bodemkwaliteitsdoelstellingen;
 • specifieke toelichtingen op de onderwerpen gerelateerd aan (de uitvoering van de) Wet bodembescherming, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet, het hergebruik van verontreinigde grond, de wet milieubeheer en de aanpak van de voormalige stortplaatsen;
 • toelichting op de manier hoe omgegaan wordt met asbest;
 • toelichting op de manier hoe omgegaan wordt met bodemverontreiniging bij aan- en verkoop van ontroerende goed door de gemeente.

De hoofddoelstelling van het bodembeleid in Venlo luidt: Het bodembeheer is gericht op het behouden of herstellen van een duurzame bodemkwaliteit, waarbij de saneringsinspanningen verder gaan dan alleen het opheffen van actuele risico’s. Op basis van een gebiedsgerichte aanpak binnen de gemeente Venlo worden bodemverontreinigingen zodanig verwijderd en/of beheerd dat aan de lokale kwaliteitsdoelstellingen wordt voldaan. De lokale bodemkwaliteitsdoelstellingen vormen een uniform kader waarbinnen gestreefd wordt naar een optimaal hergebruiksbeleid van vrijkomende grond.

Het bevelsbeleid beschrijft regels en procedures betreffende de bevelen van de Wbb. Met dit besluit sluit de gemeente aan op de notitie ‘project afstemming bevel/kostenverhaal Wbb die door IPO is vastgesteld. Ingegaan wordt op de regels en procedures voor bevelen NO, TBM en SO en sanering, ten aanzien van de veroorzaker van bodemverontreiniging en ten aanzien van de eigenaar/erfpachter/beperkt zakelijk gerechtigde/persoonlijk gerechtigde. Tevens wordt ingegaan op het bevel voor bijzondere categorieën (grondwaterverontreiniging op niet-bronpercelen, particuliere eigenaren die tevens bewoner zijn, verkrijging onder algemeen titel door erfopvolging).

externe linkActief bodembeheer Limburg
Een aantal gemeenten heeft samen met de provincie Limburg het provinciale beleid Actief Bodembeheer Limburg (ABL) vastgesteld in februari 1998 om een oplossing te bieden voor de problematiek die voortvloeide uit de diffuse verontreiniging in stedelijke gemeenten. Het ABL is geactualiseerd in verband met de wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving en bodembeleid. Doel van het ABL is het beheersbaar maken van problemen die in het stedelijk gebied optreden als gevolg van de aanwezigheid van grootschalige diffuse bodemverontreiniging en de regelgeving daaromtrent, om zodoende stagnatie van gewenste maatschappelijke ontwikkelingen te voorkomen, dan wel te reduceren. Het ABL gaat in op het beleid ABL, puntbronnen en uitvoeringsaspecten.

Het ABL-beleid wordt als volgt gekarakteriseerd:

 • gebiedsgericht;
 • stand-still op gebiedsniveau;
 • 4 sporenbeleid;
 • alleen van toepassing in stedelijk gebied;
 • sanering alleen als dat doelmatig is;
 • geldt zowel voor diffuse verontreiniging als voor puntbronnen.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Venlo
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Venlo via het digitale loket. Bij de gemeente zijn meldingsformulieren bodemverontreiniging en bodemsanering 2007 op te vragen:

 • formulier melding bodemverontreiniging/bodemsanering Venlo;
 • formulier en aanpak verontreiniging ontstaan na 31 december 1986 of ongewoon ongeval;
 • formulier melding start bodemsanering Venlo;
 • formulier melding evaluatieverslag en melding nazorgplan bodemsanering;
 • formulier melding tussentijdse afwijking of einde (fase van) bodemsanering;
 • formulier machtiging adviseur bodemonderzoek/bodemsanering.

Tel: Gemeente Venlo, Afdeling Milieu (077) 3596606

Contactpersoon: ir. R.H. Heijstee (077) 3596600, externe linkrhheijstee@venlo.nl