Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Zaanstad

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Verordening bodemsanering

1 april 2002

Raadsbesluit

Subsidieverordening bodemsanering Bedrijfsterreinen

21 november 2002

Raadsbesluit

Bodembeheerplan Gemeente Zaanstad

25 maart 2003

Collegebesluit

Zaans Meerjarenprogramma Bodem 2005-2009

9 november 2004

Raadsbesluit

Milieuprogramma 2006

26 januari 2006

Concept raadsbesluit

Programmabegroting 2007-2010

November 2006

Raadsbesluit

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkVerordening bodemsanering
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

 • beschikking tot vaststelling of er sprake is van een ernstige verontreiniging;
 • indiening van het saneringsplan;
 • inhoud van het saneringsplan (saneringsvariant, maatregelen, financiële gegevens);
 • besluit tot instemming met het saneringsplan.

externe linkVerordening bodemsanering bedrijfsterreinen
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor de aanvraag, de verlening en de vaststelling van de subsidie. Tevens regelt het de uitbetaling, de intrekking, de wijziging en de terugvordering van de subsidie en het toezicht op naleving en evaluatie doeltreffendheid en effecten subsidie in de praktijk.

externe linkBodembeheerplan Gemeente Zaanstad
Met het bodembeheerplan wil de Gemeente Zaanstad sturing geven aan het grondverzet binnen de gemeente, zodanig dat het grondverzet op milieuverantwoorde wijze plaatsvindt maar met zo min mogelijk stagnatie voor uitvoering van grondwerken. Het bodembeheerplan beschrijft de regels voor milieuhygiënisch verantwoord hergebruik van grond binnen de gemeente Zaanstad. Er worden regels gegeven voor:

 • hergebruik van licht verontreinigde grond in werken;
 • hergebruik van schone en licht verontreinigde grond als bodem;
 • herschikken van ernstig verontreinigde grond.

NB. Een aanvulling op het bodembeheerplan wordt verwacht in 2007

externe linkBodemprogramma 2005-2009
De speerpunten van het bodemprogramma van de gemeente Zaanstad zijn:

 • het zo sterk mogelijk inzetten op de projecten die aansluiten op ruimtelijke ontwikkelingen in Zaanstad;
 • sanering van ernstige en urgente gevallen van bodemverontreiniging;
 • uitvoering van een aantal projecten die nog niet zijn afgerond, maar waarvoor al wel verplichtingen zijn aangegaan;
 • het voortzetten van de nazorg op gesaneerde locaties waar dat nodig is;
 • het ontwikkelen van een strategie om de markt te stimuleren bij de aanpak van bodemverontreiniging.

Er wordt ingegaan op de werkvoorraad van Zaanstad, het Bodemprogramma ISV en het Bodemprogramma Wbb.

Milieuprogramma 2006
Het milieuprogramma 2006 beschrijft de geplande prestaties op het gebied van milieu. De doelstelling van het Zaanse bodembeheer is het op een maatschappelijke verantwoorde wijze realiseren van een duurzaam bodemgebruik door het verrichten van werkzaamheden die gericht zijn op preventie, beheer, sanering en nazorg van bodemverontreinigingen. Speerpunten voor het bodembeheer zijn:

 • uitvoeren Bodemprogramma 2005-2009;
 • uitvoeren van een risico inventariserend onderzoek naar asbest in de Zaanse bodem;
 • uitvoeren van bodemsaneringen;
 • het verlenen van beschikkingen en verklaringen omtrent ernst, urgentie en of sanering bodemverontreinigingen en bodemgeschiktheid door het bevoegd gezag Zaanstad;
 • uitvoering van het flankerende beleid bodemsanering in gebruikzijnde Bedrijfsterreinen (BSB).
 • deelnemen aan een landelijke werkgroep die probeert een werkwijze te ontwikkelen waarmee bepaalde categorieën locaties binnen die werkvoorraad versneld behandeld kunnen worden;
 • jaarlijks rapporteren van de bodembeleidsmonitoring.

externe linkProgrammabegroting 2007-2010
In de programmabegroting 2007-2010 staan onder andere de doelstellingen en activiteiten op gebied van bodem beschreven. Deze zijn:

 • het uitvoeren van het bodemprogramma 2005-2009: het uitvoeren van bodemonderzoeken;
 • het uitvoeren van nader onderzoek asbest in de bodem;
 • het volgen van ontwikkelingen in Europese regelgeving;
 • volgen van de invoering van het Besluit Bodemkwaliteit en starten met het formuleren van gebiedsgerichte bodemkwaliteitsambities;
 • meedoen aan de pilot van VROM om te voldoen aan normblad 8002 (kwaliteitssysteem voor bodem);
 • Sanering van bodemverontreiniging.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Zaanstad
Meer informatie is te vinden op de pagina externe linkbodemkwaliteit van de website van de gemeente Zaanstad.

Tel: Gemeente Zaanstad, algemeen informatienummer (0900) 2352352

Contactpersoon: H. Aslander (075) 681 62 26