Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Zwolle

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Document

Datum

Status

Bodembeleidsplan Zwolle

 

9 september 2002

Raadsbesluit

Grond voor samenwerking, bodembeleidsplan Overijssel 2002-2005

September 2002

Vastgesteld door GS

Verordening bodemsanering Zwolle 2007

 

13 december 2007

Raadsbesluit

Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2009

2005

-

Visie op de ondergrond

9 oktober 2007

Raadsbesluit

Samenvatting belangrijkste documenten

Grond voor samenwerking / Bodembeleidsplan Zwolle
De provincie Overijssel en bevoegd gezag-gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle hebben gezamenlijk bodembeleid opgesteld om de eenheid van bodembeleid binnen de provincie te waarborgen en eenduidigheid voor andere partijen te geven. Aanvullend daarop heeft elke gemeente nog een eigen beleidsdocument opgesteld.
Algemene doelstelling van bodembeleid in Overijssel is het realiseren en behouden van een duurzame en geschikte bodemkwaliteit. Het bodembeleidsplan geeft invulling aan het landelijk beleid en gaat in op:

  • het tot stand brengen Landsdekkend beeld,
  • invulling saneringsdoelstelling functiegericht en kosteneffectief saneren,
  • stimulering sanering door derden,
  • actief bodembeheer en informatievoorziening bodemkwaliteit.

In de loop van 2008 zullen naar verwachting nieuwe beleidsdocumenten worden vastgesteld.

Visie op de ondergrond
Zwolle is een sterk groeiende stad, een stad met toekomst! Zwolle wil de evenwichtige groei en duurzame ontwikkeling van de stad voortzetten en goed regelen. Als eerste gemeente in Nederland voegt Zwolle een extra dimensie toe bij het nadenken over een optimale inrichting en gebruik van haar ruimte: de ondergrondse dimensie.
Het doel van de visie is het uitvoeren van een verkenning hoe duurzaam gebruik van de ondergrond in Zwolle er uit zou kunnen zien, inclusief een eerste verkenning van bijbehorende maatregelen en kosten en baten.
In de loop van het komende jaar zal de visie verder geconcretiseerd worden door toepassing in projecten en het formuleren van beleid(sregels) voor deze toepassingen.

externe linkVerordening bodemsanering Zwolle 2007
In deze verordening worden regels en procedures gegeven voor:

  • procedure saneringsbeschikking;
  • inhoud van het saneringsplan (keuze saneringsvariant, te nemen maatregelen, financiële gegevens);
  • procedure goedkeuring saneringsplan;
  • kennisgeving bij feitelijke sanering;
  • sanering door de gemeente;
  • inhoud evaluatieverslag.

externe linkMeerjaren Ontwikkelingsprogramma 2005-2009
De opgave op gebied van bodem, zoals beschreven in het Meerjarenontwikkelingsprogramma van de gemeente Zwolle is het aanpakken van 800 van de 1800 locaties in Zwolle die verdacht worden van bodemverontreiniging.

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Zwolle
Bevat informatie over het bodembeleid binnen de gemeente, waaronder externe linkmeldingsformulieren.

De meest actuele informatie is digitaal te verkrijgen via het externe linkE-loket van de gemeente Zwolle.

Tel: Gemeente Zwolle, Afdeling Stad & Landschap (038) 498 91 11

Contactpersoon: Arthur de Beus (tel. 038-4982313)

Laatst gewijzigd: 11-6-2008.