Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad provincie Drenthe

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Provinciale omgevingsverordening Drenthe

1 april 2007

Vastgesteld door PS

Algemene subsidieverordening Drenthe 2007

14 juli 2007

Vastgesteld door PS

Handreiking doorgangsdepots

juli 2006

Onbekend

Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2005-2009

November 2004

Vastgesteld door GS

Provinciaal Omgevingsplan (POP II)

7 juli 2004

Vastgesteld door GS

Kwaliteit van bodem en grondwater in Drenthe

Oktober 2003

Folder

Gemeentelijk Blauwdruk Bodembeheerplan

Januari 2006

Blauwdruk

Stiltegebieden, het is geregeld in de POV

December 2004

Folder

Grondwateronttrekkingen, het is geregeld in de POV

Januari 2005

Folder

Gebieden ter bescherming van het grondwater, het is geregeld in de POV

September 2005

Folder

Werk van eigen bodem maken

Augustus 2008

Vastgesteld door GS

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkProvinciale omgevingsverordening Drenthe, artikel 6, Bodemsanering
De provinciale omgevingsverordening geeft voor de volgende onderwerpen procedurele en inhoudelijke regels voor de voorbereiding en uitvoering van bodemsanering:

  • procedure beschikking;
  • regels ten aanzien van projectgroepen;
  • informatie waterkwaliteitsbeheerder;
  • regels ontheffingsprocedure;
  • externe linkmeldingsformulieren;

Hoofdstuk 7 van de verordening bevat regels met betrekking tot grondwaterbescherming.

externe linkAlgemene subsidieverordening Drenthe 2007
Beleidsvoorschriften ten aanzien van het aanvragen, vaststellen en verstrekken van alle subsidies binnen de provincie Drenthe, inclusief de ‘Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen provincie Drenthe. Van begripverklaring tot procedures tot toelichting.

externe linkHandreiking doorgangsdepots Provincies Groningen en Drenthe
De doelstelling van deze handreiking is tweeledig:

  • Het voor initiatiefnemers duidelijk maken wanneer het voordelig is een doorgangsdepot aan te leggen, welk type doorgangsdepot van toepassing is en welke stappen moeten worden ondernomen voor de aanleg en het beheer van een doorgangsdepot;
  • Het zorgen voor eenduidigheid in de eisen aan vergunningaanvragen en in de vergunningvoorschriften voor doorgangsdepots en het mogelijk maken van een vlottere afhandeling van de vergunningprocedure.

Deze handreiking behandelt alleen doorgangsdepots en besteedt geen aandacht aan depots voor definitief storten. Daarnaast gaat de handreiking niet in op de MER-procedure en milieuverzekeringen voor depots.

externe linkMeerjarenprogramma Wet bodembescherming 2005-2009
Dit programma voor deze periode van vijf jaar beschrijft de ambities van de provincie voor de aanpak van bodemverontreiniging en beschrijft de voorgenomen aanpak.
Het programma is de basis voor de financiering van de uitvoering van de Wbb en het verkrijgen van een rijksbijdrage uit het Wbb-budget.

externe linkProvinciaal Omgevingsplan (POP II)
Het POP II focust voor wat betreft de bodem op aardkundige waarden, archeologie en grondwater.

Nadere informatie

externe linkInternetsite provincie Drenthe, thema Bodem
Bevat toelichting op diverse bodemaspecten inclusief een geautomatiseerd bodeminformatiesysteem.

Telefonisch: provincie Drenthe, Afdeling Bodem 0592-365555

Contactpersoon: Tinka Engel (tel. 0592-365594)
e-mail: externe linkt.engel@drenthe.nl