Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad provincie Flevoland

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Omgevingsplan Flevoland

2 november 2000

Vastgesteld door PS

Verordening Fysieke Leefomgeving

21 januari 2008

Vastgestelde regelgeving door GS

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkOmgevingsplan Flevoland
Het Omgevingsplan Flevoland is een integraal plan, waarin zijn opgenomen het Streekplan, het Milieubeleidsplan, het Waterhuishoudingsplan en het Verkeer- en Vervoersplan. Paragraaf 3.4.5 geeft de doelen en uitgangspunten weer van de provincie wat betreft bodemsanering. In 2006 herziet de provincie het Omgevingsplan.

externe linkVerordening Fysieke Leefomgeving Flevoland
De Verordening Fysieke Leefomgeving vervangt de Provinciale milieuverordening Flevoland, de Grondwaterverordening Flevoland 1996, de Ontgrondingenverordening Flevoland 2002, de Verordening waterhuishouding Flevoland, de Verordening waterkering Noord-Nederland en de Landschapsverordening Flevoland 2004. De verordening geeft in hoofdstuk 3 voor de volgende onderwerpen procedurele en inhoudelijke regels voor de voorbereiding en uitvoering van land- en waterbodemsanering:

  • aanvraag;
  • inhoud saneringsplan;
  • meldingsplichten;
  • wijziging saneringsplan;
  • evaluatieverslag;
  • nazorgplan;
  • projectgroep.

externe linkMeldingsformulier bodemverontreiniging.

Nadere informatie

externe linkInternetsite provincie Flevoland, Bodem: bevat een summiere toelichting op diverse bodemaspecten.

Telefonisch: provincie Flevoland, Afdeling Milieubeheer: 0320-265 383

Contactpersoon: de heer P. Richters (tel. 0320-265 412)