Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad provincie Gelderland

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Op de goede weg en verder

Januari 2008

Vastgestelde beleidsnota door GS, samen met de gemeenten Arnhem en Nijmegen

Provinciale Milieuverordening Gelderland (PMG)

28 februari 1995; laatst gewijzigd:

27 juni 2007

Vastgestelde regelgeving door GS

Hergebruik van diffuus verontreinigde grond in Gelderland

 

Maart 2001

Niet bekend

Actief Bodembeheer Rivierbed

Mei 2003

Niet bekend

Op weg naar een duurzame leefomgeving - Gelders Milieuplan 3

 

Niet bekend

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkOp de goede weg en verder .
Bij het opstellen van de Beleidsnota is geanticipeerd op het Besluit Bodemkwaliteit. Zo is ook de hierin genoemde terminologie en normering overgenomen. Om die reden is de Beleidsnota op 1 januari 2008 tegelijk met het Besluit bodemkwaliteit in werking. Met de nota willen de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem en Nijmegen de aanpak van bodemsanering en bodembeheer (verder) bevorderen. De nota bestaat uit twee delen.

 1. In externe linkdeel 1 zijn de beleidsopgaven uitgewerkt in duidelijke en afrekenbare acties voor de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen.
 2. externe linkDeel 2 is een praktische handleiding voor de uitvoering van de bodemtaken en het toetsingskader voor onderzoek en sanering binnen Gelderland.
  Deel 2 is daarmee echt een handboek voor de praktijk. Door de landelijke ontwikkelingen zijn enkele nieuwe regels voor derden die de bodem saneren ontstaan, zoals het aanvragen van een besluit op het evaluatierapport en het nazorgplan. De Gelderse uitwerking biedt duidelijkheid en flexibiliteit aan saneerders. Zie ook het externe linkErratum Beleidsnota Bodem 2008.

Provinciale Milieuverordening Gelderland (PMG),
In de externe linkPmG worden onder andere over de volgende onderwerpen regels gesteld:

 • grondwaterbeschermingsgebieden;
 • stiltegebieden;
 • bodemsanering;
  De belangrijkste wijziging die tot gevolg heeft dat de PmG is aangepast, is de wijziging van de saneringsdoelstelling in de Wet bodembescherming: van multifunctioneel saneren naar functiegericht en kosteneffectief saneren.
 • afval;
 • ontheffingen.

externe linkDiverse formulieren

externe linkHergebruik van diffuus verontreinigde grond in Gelderland
Deze nota geeft het beleid weer van de provincie Gelderland als bedoeld in artikel 5 Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet (MVG). De nota gaat tevens in op een aantal onderwerpen die met de MVG samenhangen. Er is voor gekozen om een hoofdlijn van beleid te formuleren, waarbij de meeste actuele landelijke ontwikkelingen zijn meegenomen. De nota beschrijft ook expliciet de rollen van de provincie en van gemeenten.

externe linkActief Bodembeheer Rivierbed
De beleidsnotities externe linkActief Bodembeheer Rijntakken (ABR) en externe linkActief Bodembeheer Maas (ABM) vormen de toetsingskaders voor vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
De beide beleidsnotities worden toegelicht in de externe linkNota van Toelichting Maas en externe linkNota van Toelichting Rijntakken.

Vragen over actief bodembeheer? externe linkHelpdesk Water, tel: 0800-NLWATER (0800-6592837).

externe linkOp weg naar een duurzame leefomgeving - Gelders Milieuplan 3
Paragraaf 5.7 van het Gelders Milieuplan 3 beschrijft in een kort bestek de doelstellingen van de provincie Gelderland op gebied van de bodem. Een aantal doelstellingen in het afval- en grondstoffenbeleid, opgenomen in paragraaf 7.5 van het plan, is ook gericht op bodembescherming.

Nadere informatie

externe linkInternetsite provincie Gelderland, Bodem: bevat toelichting op diverse bodemaspecten, waaronder een ingang op het externe linkBodemloket waarin bij de provincie bekende bodemverontreinigingslocaties zijn aangegeven.

Telefonisch: Bodemloket: (026) 359 99 99
E-mail: externe linkBodembeheer@prv.gelderland.nl