Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad provincie Groningen

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2019

2015

Nieuwe uitvoeringsnota bodem provincie Groningen

Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016

20-10-2016

Laatst gewijzigd bij besluit P.S.

Handreiking doorgangsdepots

juli 2006

 

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkMeerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2019
In dit programma wordt beschreven hoe in de periode 2005 - 2009 uitvoering wordt gegeven aan het beheer en de sanering van verontreinigde locaties. De werkvoorraad bestaat uit circa 15.500 (potentieel) verontreinigde locaties. Vanuit de NMP3-doelstelling - alle ernstige bodemverontreiniging wordt beheerst of is gesaneerd voor 2030 - worden alleen de (potentiële) gevallen van ernstige verontreiniging aangepakt, waarvan sanering urgent is.
Dit aantal ligt op circa 4.900 locaties.
In het meerjarenprogramma staat de integratie van bodemsanering in maatschappelijke processen centraal. Van een probleemgerichte benadering wordt overgegaan naar een ontwikkelingsgerichte benadering. De financiering van bodemsanering sluit grotendeels aan bij de segmentering van maatschappelijke (ruimtelijke en economische) dynamiek.

externe linkMilieuverordening provincie Groningen, hoofdstuk 6
In de Milieuverordening worden regels en procedures gegeven voor:

  • meldings- en startprocedure bodemverontreiniging/bodemsanering
  • inhoud saneringsplan
  • procedures handhaving en toezicht
  • goedkeuring plan
  • procedure besluit G.S. t.a.v. saneringsplan
  • regels t.a.v. projectgroepen
  • jaarverslag G.S.
  • bijzondere regels t.a.v. waterbodems

externe linkHandreiking doorgangsdepots
De doelstelling van deze handreiking is tweeledig:

  • Het voor initiatiefnemers duidelijk maken wanneer het voordelig is een doorgangsdepot aan te leggen, welk type doorgangsdepot van toepassing is en welke stappen moeten worden ondernomen voor de aanleg en het beheer van een doorgangsdepot.
  • Het zorgen voor eenduidigheid in de eisen aan vergunningaanvragen en in de vergunningvoorschriften voor doorgangsdepots en het mogelijk maken van een vlottere afhandeling van de vergunningprocedure.

In deze handreiking worden alleen doorgangsdepots behandeld. Er wordt geen aandacht besteed aan depots voor definitief storten. Daarnaast zullen de mer-procedure en milieuverzekeringen voor depots niet worden behandeld.

Nadere informatie

externe linkInternetsite provincie Groningen, pagina Milieu: bevat een toelichting op diverse bodemaspecten.
Tevens is daar informatie te raadplegen op de digitale externe linkbodeminformatiekaart van de provincie Groningen.

Contact: Provincie Groningen, Milieubeleid en Bodemsanering
Telefoon 050 - 316 4766
Faxnummer 050 - 316 4426
E-mail: externe linkinfo@provinciegroningen.nl