Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad provincie Limburg

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Provinciaal Omgevingsplan (POL) Limburg

29 april 2001, actualisatie 2008

Plan op hoofdlijnen

Beleidskader Bodem

13 september 2005

Vastgesteld door GS

Bodem inzicht/ in zicht, Meerjarenprogramma 2005 t/m 2009 Wbb

juli 2005

Vastgesteld door GS, goedgekeurd door de Staatssecretaris van VROM

Provinciale Milieu Verordening

1 april 1994

laatste wijziging (zgn. 10e tranche):

14 december 2007

Vastgesteld door PS

Actief Bodembeheer Limburg, actualisatie 2006

31 oktober 2006

Vastgesteld door GS

Bevelsbeleid Provincie Limburg

7 december 2004, laatste wijziging 13 juni 2006

Vastgesteld door GS

Actief Bodembeheer Maas

Mei 2003

Vastgesteld door PS

Handreiking Limburgs traditioneel schieten

29 mei 2006

Vastgesteld door GS

Inspraakverordening Limburg

16 september 2005

Vastgesteld door PS

Beleidskader industriële grondwateronttrekkingen

April 2005

Vastgesteld door GS

diverse Beleidsnotities

diverse

Ambtelijk vastgesteld door de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg (BBL)

Handreiking Ruimtelijke Ordening Limburg

19 december 2006

Vastgesteld door GS

Samenvatting belangrijkste documenten

Provinciaal Omgevingsplan (POL) Limburg
In § 4.2.6 van het externe linkPOL beschrijft de provincie haar ambities en doelen op het gebied van duurzaam bodemgebruik en bodemsanering. Daarnaast staan de voorgenomen maatregelen er op hoofdlijnen in.

externe linkBeleidskader Bodem 2005
Dit beleidskader omvat het geactualiseerde provinciale beleid voor de aanpak van bodemverontreiniging in Limburg. Het bevat alle beleidsinhoudelijke zaken die in deze provincie door gemeenten en provincie op het gebied van bodemverontreiniging, bodemsanering en bodemkwaliteit zijn uitgewerkt.

externe linkProvinciale Milieu Verordening,
hoofdstuk 6, Bodemsanering
De PMV geeft voor de volgende onderwerpen procedurele en inhoudelijke regels voor de voorbereiding en uitvoering van bodemsanering:

  • inhoud melding, saneringsplan en evaluatierapport;
  • procedure instemming saneringsplan;
  • procedure GS-saneringen;
  • inhoud saneringsplan waterbodemsanering;
  • informatie waterkwaliteitsbeheerder aan GS;
  • ontheffing in geval van onderhoudsbaggeren.

hoofdstuk 5, § 3, Grondwaterbescherming
Dit hoofdstuk van de PMV biedt de grondslag voor specifieke regels ten aanzien van de bescherming van het grondwater.

Bijzonderheid in de PMV Limburg t.o.v. PMV’s van andere provincies is het Mergelland, dat formeel is aangewezen als bodembeschermingsgebied, en waarvoor regels zijn opgenomen in hoofdstuk 5, § 4.
Kaartmateriaal, behorend bij de PMV is externe linkhier te vinden.

Onderwerpen over inspraak bij besluiten van algemene strekking, beklag, de procedurele aspecten van bodemsanering en schadevergoeding zijn geregeld in de Procedureverordening Limburg (niet op de website).

externe linkBodem inzicht/ in zicht, Meerjarenprogramma 2005 t/m 2009 Wbb
In het Meerjarenprogramma beschrijft de provincie de aanpak van de bodemverontreiniging voor de periode 2005-2009. Het Meerjarenprogramma gaat specifiek in op onder meer gebiedsgericht beleid, aanpak van regionale waterbodems, stortplaatsen en asbest. Een aparte paragraaf is gewijd aan De Kempen.

externe linkActief Bodembeheer Rivierbed
De beleidsnotities externe linkActief Bodembeheer Rijntakken (ABR) en externe linkActief Bodembeheer Maas (ABM) vormen de toetsingskaders voor vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
De beide beleidsnotities worden toegelicht in de externe linkNota van Toelichting Maas en externe linkNota van Toelichting Rijntakken.

Vragen over actief bodembeheer? externe linkHelpdesk Water, tel: 0800-NLWATER (0800-6592837).

externe linkHandreiking Limburgs traditioneel schieten
Voor schutterijen die het Limburgs traditioneel schieten beoefenen gelden regels om bodemvervuiling ten gevolge van het gebruik van loden kogels tegen te gaan. De Handreiking bevat deze regels.

externe linkBeleidskader industriële grondwateronttrekkingen, bronbemalingen en grondwatersaneringen en beregening sportvelden
Deze notitie is een richtsnoer voor het in de praktijk om te gaan met wat in het POL is weergegeven voor onder meer grondwatersaneringen.

De Beleidsgroep Bodembeheer Limburg (BBL) is een ambtelijke werkgroep waarin tien gemeenten samen met de Provincie werken aan een verdere uitwerking, actualisering en aanpassing van bodembeleid voor deze provincie. Op de website van de provincie staan de sinds 2003 door de BBL (ambtelijk) vastgestelde beleidsnotities.

externe linkHandreiking Ruimtelijke Ontwikkeling Limburg
In de handreiking zijn de procedurele en inhoudelijke aspecten voor beoordeling van ruimtelijke plannen weergegeven. In paragraaf 2.3.8 van deel I en paragraaf 3.4 van deel II wordt specifiek ingegaan op het aspect bodemkwaliteit.

Nadere informatie

externe linkInternetsite provincie Limburg, bevat nadere informatie met betrekking tot de genoemde documenten.

Telefonisch: provincie Limburg, afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling,

Contactpersoon: externe linkIngrid Dupuits (tel. 043 - 389 76 57)