Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad provincie Noord-Brabant

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Gezamenlijk Brabants Bodembeleid “Wbb in uitvoering”

2002

niet bestuurlijk vastgesteld, nota voor de B5-gemeenten

Toezicht tot in de bodem, Toezichtsplan bodemsanering

Augustus 2002, gewijzigd Juli 2003

Vastgesteld door GS

Actief Bodembeheer Rivierbed

Mei 2003

 

Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant

laatst gewijzigd d.d. 4 juni 2004

Vastgestelde regelgeving door GS; op dit moment worden wijzigingen n.a.v. de gewijzigde Wbb doorgevoerd t.b.v. bestuurlijke vaststelling door PS

Meerjarenprogramma Ecologie 2005 - 2008, Onderdeel Milieu

14 september 2004

Vastgesteld door PS

Integraal Strategisch Milieubeleid

2006

Concept, nog niet bestuurlijk vastgesteld

Beleidskader ISV2

Juli 2004

Vastgesteld door GS

Beleidsregel ISV2

Juni 2005; wordt aangepast n.a.v. Algemene subsidie- verordening 2005

Wordt na aanpassing vastgesteld door GS

Interne checklisten bij bureau Bodem voor NO, SP, EV en Nazorgplan.

 

Ambtelijk vastgesteld als werkinstructie

Meldingsformulieren (2 stuks) voor NO/SP en voor EV/NP

 

Ambtelijk vastgesteld

Provinciale Meerjarenprogramma Bodembeheer 2005-2009

November 2004

Vastgesteld door GS

Aanverwante beleidsvelden

naam document

datum

status

Bescherming van grondwater voor de drinkwatervoorziening

2002

 

Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen

22 december 2005

Vastgesteld door GS

Besluit algemene voorschriften Amvb-inrichtingen in grondwaterbeschermingsgebieden provincie Noord-Brabant 2005

6 februari 2006

Vastgesteld door GS

Besluit gebruik meststoffen grondwaterbeschermingsgebieden provincie Noord-Brabant 2005

6 februari 2006

Vastgesteld door GS

Besluit standaardvoorschriften grondwaterbeschermingsgebieden provincie Noord-Brabant 2005

6 februari 2006

Vastgesteld door GS

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkProvinciale Milieuverordening Noord-Brabant, hoofdstuk 6, Bodemsanering
De PMV stelt regels aan de volgende onderwerpen in de bodemsanering:

 • procedure beschikking;
 • inhoud saneringsplan (water)bodemsanering;
 • saneringsdoelstelling voor saneringen in grondwaterbeschermingsgebieden;
 • procedure instemming saneringsplan;
 • procedure GS-saneringen;
 • inspraak en klachten;
 • informatieverstrekking saneringsuitvoerder aan GS;
 • ontheffing in geval van onderhoudsbaggeren.
 • meldingsformulier grondwatersanering

Meerjarenprogramma Ecologie 2005 - 2008, externe linkOnderdeel Milieu
Het Meerjarenprogramma Ecologie 2005-2008, onderdeel milieu, geeft een overzicht van de mogelijkheden qua menskracht en geld. De beoogde bodemkwaliteit ligt minimaal op het niveau waarbij risico’s voor de volksgezondheid of voor de verspreiding van bodemverontreinigingen zijn uitgesloten. Waar de verontreiniging een beperking is voor maatschappelijke ontwikkelingen wordt gericht gezocht haar opheffing van deze stagnatie. Hiervoor heeft GS in november 2004 het provinciale meerjarenprogramma bodembeheer 2005-2009 vastgesteld. Enkele accenten zijn het beschermen van grondwaterkwaliteit, stagnaties in maatschappelijk en ruimtelijke ontwikkeling, toegang tot bodeminformatie en aansluiten op EU regelgeving.

Het Toezichtsplan Bodemsanering beschrijft het toezicht en handhaving op bodemsanering door de provincie. Het document is grotendeels intern gericht, maar bevat ook voorschriften over door de saneringsuitvoerder te verstrekken informatie, inclusief de volgende formulieren:

 • Formulier Melding Wet Bodembescherming;
 • Machtiging adviseur bodemsanering;
 • Meldingenformulier Start grondsanering en bestemming grond;
 • Meldingenformulier bereiken einddiepte ontgraving.

externe linkActief Bodembeheer Rivierbed
De beleidsnotities externe linkActief Bodembeheer Rijntakken (ABR) en externe linkActief Bodembeheer Maas (ABM) vormen de toetsingskaders voor vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
De beide beleidsnotities worden toegelicht in de externe linkNota van Toelichting Maas en externe linkNota van Toelichting Rijntakken.

Vragen over actief bodembeheer? externe linkHelpdesk Water, tel: 0800-NLWATER (0800-6592837).

Nadere informatie

externe linkInternetsite provincie Noord-Brabant bevat een overzicht van de producten en diensten met betrekking tot het thema Bodem en water. Voor interactieve kaarten zie ‘externe linkBrabant in kaart’.

Telefonisch: provincie Noord-Brabant, externe linkDirectie Ecologie, Bureau Bodem: (073) 680 83 93