Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad provincie Noord-Holland

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Hergebruik van verontreinigde grond volgens actief bodembeheer

11 maart 2002

Vastgesteld door PS

Samenwerkingsprogramma baggerspecie Noord-Holland 2003-2008

januari 2003

 

Provinciale Milieuverordening Noord-Holland

2 september 2008

Vastgesteld door PS

Beleidsvernieuwing bodemsanering provincie Noord-Holland

17 mei 2004

Vastgesteld door PS

Meerjarenprogramma Wbb 2005-2009

november 2004

Vastgesteld door GS

Overzicht documenten aanverwante beleidsvelden

naam document

datum

status

Grondwaterverordening Noord-Holland 1999

2 juli 1999

Verordening vastgesteld door P.S.

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkHergebruik van verontreinigde grond volgens actief bodembeheer
Bij hergebruik van grond is in de meeste gevallen de gemeente bevoegd gezag. Gemeenten kunnen alleen gemotiveerd afwijken van het provinciale beleid. Het accent van de Nota ligt op provinciale taken die voortvloeien uit de Vrijstellingsregeling Grondverzet (VG) en het Bouwstoffenbesluit (BSB).
De provincie Noord-Holland heeft het bestaande landelijke beleid op een aantal punten aangevuld. Deze aanvullingen leiden tot een betere afstemming met bestaand provinciaal beleid of tot een meer uniforme uitvoering van beleid:

 • de provincie stelt aanvullende eisen aan het begrip vergelijkbare bodemkwaliteit;
 • in bijzondere beschermingsgebieden geldt dat aanvoer van licht verontreinigde grond van buiten het beschermingsgebied naar binnen het beschermingsgebied in principe niet is toegestaan. Alleen als dit een beter milieurendement heeft kan hiervan worden afgeweken;
 • de provincie vindt het van belang dat gemeenten een zo volledig mogelijk bodembeheerplan (BBP) opstellen. In de implementatienota staat een aantal onderwerpen waarover de gemeenten iets zouden moeten opnemen in het BBP. Gemeente en provincie hebben overleg over concept BKK/BBP;
 • de provincie hecht belang aan een goede afstemming tussen het saneringsbeleid en het hergebruikbeleid. De provincie vindt daarom dat de op te brengen grond niet slechter mag zijn dan de saneringsdoelstelling voor de locatie of het gebied waar de grond wordt opgebracht. Als er geen saneringsdoelstelling is geldt dat de op te brengen grond aan de algemene Bodem Gebruiks Waarden (BGW’s) moet voldoen. Als een gemeente hiervan af wil wijken, moet dit in overleg met de provincie in het BBP worden aangegeven.

externe linkSamenwerkingsprogramma baggerspecie Noord-Holland 2003-2008
Het doel van het programma is middels een doelmatige samenwerking en een programmatische aanpak het baggerprobleem in Noord-Holland beheersbaar te maken. De programmatische aanpak gaat over de noodzakelijk te verwijderen zoete en zoute baggerspecie, die niet onder water of op het land kan of mag worden verspreid. De samenwerking is bedoeld om toegevoegde waarde te genereren in zaken betreffende de toedeling van rijksgelden, de ruimtelijke ordening, de uitvoering saneringsbaggeren volgens de Wet bodembescherming. Daarnaast dient de samenwerking om in de lijn van het Platform Baggerspecie gestructureerd met elkaar in gesprek te zijn over onderhoudsbaggeren, kennis uit te wisselen en netwerken te koppelen.

externe linkProvinciale Milieuverordening Noord-Holland, hoofdstuk 6 Bodemsanering
De PMV stelt regels en procedurele voorschriften ten aanzien van het uitvoeren van bodemsanering:

 • procedure beschikking;
 • meldingsformulier bodemverontreiniging/bodemsanering;
 • inhoud saneringsplan;
 • procedure goedkeuring plan;
 • procedure GS-saneringen;
 • regels ten aanzien van projectgroepen;
 • bijzondere regels voor waterbodem.

externe linkBeleidsvernieuwing bodemsanering provincie Noord-Holland
Belangrijkste speerpunt van het beleid is: integrale aanpak voor een gehele sanering van boven- en ondergrond. Het BEVER-beleid is omgezet in provinciaal beleid. Het gaat om functiegericht en kosteneffectief saneren, waarbij het initiatief ligt bij de belanghebbende en de overheid slagvaardig is. Hierbij is uitgegaan van versnelde procedures (standaardaanpak) en maatwerk.

Met haar nieuwe beleid voor bodemsanering streeft de provincie Noord-Holland ernaar om de bodemsaneringsoperatie vlot te trekken. Dat geldt ook voor grote en complexe verontreinigingslocaties. De provincie wil zogenoemde ‘Postzegelsaneringen’ voorkomen: een saneringsaanpak moet gaan over het hele geval van bodemverontreiniging. Bij mobiele bodemverontreiniging is die aanpak gericht op een stabiele eindsituatie binnen dertig jaar. Op alle locaties met bodemverontreiniging zijn dan de risico’s voor mens en milieu weggenomen, terwijl bovendien geen verspreiding meer plaatsvindt.
Waar na sanering nog restverontreiniging achterblijft, houdt de eigenaar een zorgplicht. De restverontreiniging staat geregistreerd in het Kadaster. Pas als de provincie Noord-Holland heeft ingestemd met het eindresultaat, is de sanering volledig afgerond. De overheid komt niet ‘terug’ bij de eigenaar. Alleen als de bestemming voor de locatie verandert, moet opnieuw worden bezien of de sanering voldoende is voor het nieuwe bodemgebruik.

In de nota wordt aangegeven waar en hoe het provinciale beleid nadere invulling geeft aan het rijksbeleid.

externe linkMeerjarenprogramma Wbb 2005-2009
In het Meerjarenprogramma zijn de ambities aangegeven die de provincie Noord-Holland met de uitvoering van dit programma wil realiseren. De ambities zijn per thema beschreven. De volgende thema’s worden onderscheiden: doorlopende saneringsprojecten, landsdekkend beeld bodem (werkvoorraad bodemsanering spoor 1), gebiedsgerichte aanpak, waterbodems, gasfabrieken, projecten in notitiegemeenten, NAVOS/Nazorg, asbest, Landsdekkend beeld bodem (algemene bodemkwaliteit spoor 2), beleidsbrief Bodem en Ongerechtvaardigde verrijking oude saneringen.

Nadere informatie

externe linkInternetsite provincie Noord-Holland, pagina Bodem bevat toelichting op diverse bodemaspecten, waaronder beleidsstukken en meldingsformulieren.

Medewerkers Bodem bij de provincie Noord-Holland
De kortste weg naar de medewerkers van de provincie Noord-Holland, bij wie u terecht kunt met uw vragen of opmerkingen, vindt u in het overzicht externe linkBodem bij de provincie Noord-Holland.

De elektronische nieuwsbrief Bodem Noord-Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle klanten met betrekking tot het werkveld Bodem en zal meerdere keren per jaar verschijnen.
Redactie: Eric Khodabux (directie Beleid), Jack de Moor (directie Beheer en Uitvoering), Michiel Eijndhoven (directie SHV). Het contactadres is externe linkservicepunt-shv@noord-holland.nl