Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad provincie Overijssel

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel

7 december 2005;

laatst gewijzigd 15 maart 2006

Besluit PS

Uitvoeringsbesluit voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel

12 december 2005; laatst gewijzigd 18 april 2006

Besluit GS

"Grond voor samenwerking"

September 2002

Zowel door GS als door PS

Bodemsanering en de provincie Overijssel

Juni 2002

Zowel door GS als door PS

Algemene subsidieverordening Overijssel 2005

14 september 2005

Besluit PS

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2005

20 september 2005; laatst gewijzigd 24 januari 2006

Besluit GS

Overzicht documenten aanverwante beleidsvelden

naam document

datum

Status

Beleidsplan Grondwaterbescherming Overijssel 2006

15 maart 2006

Besluit PS

Samenvatting belangrijkste documenten

"Grond voor samenwerking", externe linksamenvatting
De provincie Overijssel en bevoegd gezag-gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle hebben gezamenlijk bodembeleid opgesteld om de eenheid van bodembeleid te waarborgen en eenduidigheid voor andere partijen te geven.
Algemene doelstelling van bodembeleid in Overijssel is het realiseren en behouden van een duurzame en geschikte bodemkwaliteit. Het bodembeleidsplan geeft invulling aan het landelijke beleid en gaat onder meer in op:

 • het tot stand brengen van het Landsdekkend beeld;
 • invulling van de saneringsdoelstelling functiegericht en kosteneffectief saneren;
 • stimulering van sanering door derden;
 • actief bodembeheer en informatievoorziening bodemkwaliteit.

externe linkBodemsanering en de provincie Overijssel
Dit document is een aanvulling op Grond voor Samenwerking, waarin de provincie Overijssel haar eigen doelstellingen en aanpak weergeeft, inclusief monitoring, evaluatie en bijsturing.

externe linkAlgemene Subsidieverordening Overijssel en Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel
In dit besluit heeft de provincie Overijssel de algemene regels en procedures vastgelegd over het verstrekken van een groot aantal subsidies van allerlei aard. De algemene bepalingen in hoofdstuk 1 en de slotbepalingen in hoofdstuk 8 gelden voor alle subsidies. Voor elk werkveld bestaan daarop aanvullende bepalingen over criteria, grondslag, procedure en hoogte. De aanvullende criteria voor de subsidie stimulering bodemonderzoek zijn in hoofdstuk 6, paragraaf 1 opgenomen.

externe linkVerordening voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel, hoofdstuk 2, 3 en 4
De verordening voor de fysieke leefomgeving is opgezet als een soort kaderregeling en geeft G.S. de ruimte om nadere regels te stellen voor de volgende onderwerpen voor de voorbereiding en uitvoering van bodemsanering:

 • procedure beschikking;
 • informatieplicht bij melding, saneringsplan, evaluatieverslag en nazorgplan;
 • informatieplicht bij saneringsplan waterbodem.

Hoofdstuk 2 stelt grondwaterbeschermingsgebieden vast en geeft G.S. de ruimte om nadere regels voor grondwaterbescherming te stellen. Deze nadere regels zijn beschreven in het Uitvoeringsbesluit (zie hieronder).

externe linkUitvoeringsbesluit voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel, hoofdstuk 2, 3 en 4
Het Uitvoeringsbesluit geeft voor de volgende onderwerpen procedurele en inhoudelijke regels voor de voorbereiding en uitvoering van bodemsanering:

 • Melding voorgenomen bodemsanering;
 • Inhoud saneringsplan;
 • Inhoud evaluatieverslag;
 • Inhoud nazorgplan;
 • Ontheffing saneringsplan bij waterbodems;
 • Informatie waterkwaliteitsbeheerder;
 • Verkorte (inspraak)procedure;
 • Wijzigen beschikking op de sanering;
 • Algemene regels voor beregening met grondwater;
 • Meetvoorschriften grondwateronttrekkingen.
 • Hoofdstuk 2: Regels voor grondwaterbescherming
 • externe link(meldings)formulieren;

Nadere informatie

externe linkInternetsite provincie Overijssel, Bodem: geeft algemene achtergrondinformatie bij bodembescherming en bodemsanering, inclusief een korte beschrijving van de verschillende procedures. De meeste beleidsdocumenten en alle relevante formulieren zijn te downloaden.

Telefonisch: provincie Overijssel, eenheid Water en Bodem: 038 - 499 79 00
e-mail: externe linkbodem@overijssel.nl

Contactpersoon: mw. J.E. Buijs-Valenteijn (tel. 038 - 499 78 05)