Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad provincie Utrecht

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Nota uitvoeringsbeleid bodem

Augustus 2005

Vastgestelde beleidsnota door GS. Herziening van nota gepland in 2007

Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995; hoofdstuk 6, Bodemsanering

28 februari 1995; laatst gewijzigd 3 juli 2006

Vastgestelde regelgeving door GS

Subsidieverordening bodemsanering eigen woningen provincie Utrecht 2002

13-01-2003

Vastgesteld door PS

Subsidieverordening bedrijfsterreinen provincie Utrecht 2002

13-01-2003

Vastgesteld door PS

MJP bodemsaneringsoperatie provincie Utrecht 2005-2009

3-11-2004 en aanvulling 21-4-2005

 

Vastgesteld door GS

Uitvoeringskader baggerspecie provincie Utrecht 2005-2010

Mei 2005

Vastgesteld door GS

Beleidsnota Actief Bodembeheer Rijntakken

Januari 2003

Vastgesteld door PS

 

Overzicht documenten aanverwante beleidsvelden

naam document

Datum

status

Provinciale Milieuverordening Utrecht 1995; hoofdstuk 5, grondwaterbescherming, incl. 8 uitvoeringsbesluiten

28 februari 1995; laatst gewijzigd 20 oktober 2003

Vastgestelde regelgeving door GS

Zuiver drinkwater uit de grond; uitwerkingsplan grondwaterbescherming provincie Utrecht 2001-2008

Juni 2001

Vastgestelde beleidsnota door PS

Nota wordt in 2007 vervangen door Grondwaterplan

MJP grondwaterbescherming 2004-2008

15 juni 2004

Vastgesteld door GS

Achtergronddocument grondwaterkwaliteitsaspecten in ruimtelijke plannen

Augustus 2004

Ambtelijk vastgesteld

 

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkNota uitvoeringsbeleid bodem met externe linkbijlagen
De nota is voor bodemkwaliteit een uitwerking van het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP). In de nota wordt op thematische wijze een overzicht gegeven van de huidige regelgeving en het bodembeleid van rijk en provincie. Daar waar sprake is van een nadere provinciale invulling is dat in de nota expliciet benoemd in de (juridische) vorm van een beleidsregel (in de zin van de Algemene wet bestuursrecht).

De drie beleidssporen bodembescherming, bodembeheer en bodemsanering zijn de rode draad in de nota.

De meest opvallende uitwerking van landelijk beleid voor de provincie Utrecht is:

 • Saneringsdoelstelling van bovengrond (leeflaag) en ondergrond;
 • Aanpak verontreinigingen in beschermingsgebieden;
 • Beleid voor specifieke verontreinigingen (vm. stortplaatsen, verhardingslagen);
 • Gebiedsgericht bodembeleid: Toemaakdekken en Utrechtse Heuvelrug;
 • Kwaliteitsborging en handhavingsbeleid bodem.

De gemeenten Utrecht en Amersfoort hebben als bevoegd gezag bodemsanering eigen bodembeleid en regels.

externe linkProvinciale Milieuverordening Utrecht 1995, hoofdstuk 6, Bodemsanering
De PMV geeft voor de volgende onderwerpen procedurele en inhoudelijke regels voor de voorbereiding en uitvoering van bodemsanering:

 • procedure beschikking;
 • externe linkmeldingsformulier (water)bodemverontreiniging/bodemsanering;
 • inhoud saneringsplan;
 • procedure instemming saneringsplan;
 • procedure GS-saneringen;
 • inspraak en instelling projectgroep;
 • inhoud saneringsplan waterbodemsanering;
 • procedure instemming saneringsplan waterbodems;
 • informatie waterkwaliteitsbeheerder aan GS;
 • ontheffing in geval van onderhoudsbaggeren.

De gemeenten Utrecht en Amersfoort hebben als bevoegd gezag bodemsanering eigen bodembeleid en regels.

externe linkProvinciale Milieuverordening Utrecht 1995, hoofdstuk 5, § 5.2 Grondwaterbescherming
Dit hoofdstuk van de PMV biedt de grondslag voor de volgende specifieke regels ten aanzien van de bescherming van het grondwater:

externe linkSubsidieverordening bodemsanering eigen woningen provincie Utrecht 2002
Deze verordening beschrijft dat particulieren maximaal € 50.000 kunnen ontvangen als subsidie voor bodemsanering bij hun eigen woning.

externe linkSubsidieverordening bedrijfsterreinen provincie Utrecht 2002
Op grond van de Bedrijvenregeling, vastgelegd in de Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005, kan subsidie voor bodemsanering van in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen worden verstrekt.

MJP bodemsaneringsoperatie provincie Utrecht 2005-2009
Het meerjarenprogramma bodemsaneringsoperatie geeft aan welke projecten en activiteiten de provincie ten aanzien van (water)bodemonderzoek en -sanering in de periode 2005-2009 in het landelijke gebied wil realiseren en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Tevens is aangegeven hoe de provincie de Vinac-gelden ten behoeven van bodemsanering wil inzetten.

externe linkUitvoeringskader baggerspecie provincie Utrecht 2005-2010
Het Uitvoeringskader baggerspecie is een uitwerking van het Provinciaal Milieubeleidsplan 2005-2008 en het Waterhuishoudingsplan 2005-2010. Daarmee is het tevens een toetsingskader voor de waterbeheerplannen van de waterschappen en voor vergunningverlening door de provincie voor activiteiten die met bagger te maken hebben. Daarnaast is het een actieplan om de huidige belemmeringen voor het baggeren zoveel mogelijk aan te pakken.

Samengevat is de koers van de provincie als volgt:

 • aanpak van de baggerachterstand in 15 jaar, met een voldoende onderhoudsinspanning om nieuwe achterstanden te voorkomen;
 • verwijdering van baggerspecie volgens de voorkeursvolgorde, voor zover dat ook kosteneffectief is, maar altijd milieuhygiënisch verantwoord;
 • inzet om tegen zo laag mogelijke kosten afzet te creëren voor vrijkomende specie. Dit betekent hergebruik van schone en licht verontreinigde specie en verantwoorde verwerking en stort van zwaarder verontreinigde specie.

Beleidsnota Actief Bodembeheer Rijntakken
Bij rivierverruimingsprojecten in het kader van "Ruimte voor de Rivier" komen enorme hoeveelheden uiterwaardengrond vrij. Het beleid Actief Bodembeheer Rijntakken (ABR) maakt het mogelijk om deze grond tegen aanvaardbare kosten en onder milieuhygiënische randvoorwaarden binnen het riviersysteem (buitendijks) te verwerken. Het beleid is vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht, Gelderland en Overijssel en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Het beleid komt er op neer dat verontreinigde uiterwaardengrond kan worden toegepast binnen het riviersysteem door gebruik als bodem of bouwstof, dan wel geborgen kan worden in putten. Ook blijft het storten (in grootschalige stortplaatsen) buiten het rivierbed mogelijk. In specifieke gevallen mag, onder voorwaarden, ook klasse 4 grond als bodem worden toegepast. Dit beleid is een nadere invulling van bestand afvalstoffenbeleid en van in ontwikkeling zijnd bodembeleid (actief bodembeheer).

Zuiver drinkwater uit de grond
De nota is voor grondwaterbescherming een uitwerking van het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) en zet het bodem- en grondwaterbeschermingsbeleid rond winningen voor de drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht uiteen.

MJP grondwaterbescherming 2004-2008.
Het meerjarenprogramma grondwaterbescherming geeft een indicatief overzicht van de geplande acties in de periode 2004-2008 met betrekking tot de uitvoering van het grondwaterbeschermingsbeleid.

Achtergronddocument grondwaterkwaliteitsaspecten in ruimtelijke plannen
Het achtergronddocument beschrijft een methode voor de borging van grondwaterkwaliteitsaspecten in ruimtelijke plannen. Het streven is gericht op het realiseren van minimaal een ‘stand still’ situatie en bij voorkeur een ‘step forward’.

Nadere informatie

externe linkInternetsite provincie Utrecht, thema Bodem: bevat een toelichting op diverse bodemaspecten, waaronder ingang op het externe linkBodemloket waarin bij de provincie bekende bodemverontreinigingslocaties zijn aangegeven.

Telefonisch: Provincie Utrecht, afdeling Bodem en Water tel. 030-2583211.

Contactpersoon: M. Simhoffer (tel. 030-2582113) of de heer Hans van Vugt.