Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad provincie Zeeland

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Provinciale Milieuverordening Zeeland

17 december 1993; laatst gewijzigd: 16 februari 2007

Vastgestelde regelgeving door G.S.

Programma WBB 2005 t/m 2009 – De juiste bodem voor ontwikkeling

16 november 2004

Vastgesteld door PS

Aanpak van de niet deelnemende BSB-bedrijven in het kader van de BSB-operatie (2001)

13 februari 2001

Vastgesteld door GS

Omgaan met grond met immobiele verontreiniging op bodemsaneringlocaties – Handreiking voor het bevoegde gezag

13 december 2005

Vastgesteld door GS

Overzicht documenten aanverwante beleidsvelden

naam document

datum

status

Grondwaterbeheersplan 2002-2007

september 2002

Vastgesteld door GS

Omgevingsplan Zeeland 2006-2012

30 juni 2006

Vastgesteld door PS

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkProvinciale Milieuverordening Zeeland, hoofdstuk 6, Bodemsanering
De PMV geeft voor de volgende onderwerpen procedurele en inhoudelijke regels voor de voorbereiding en uitvoering van bodemsanering:

 • procedure beschikking
 • inhoud saneringsplan;
 • procedure instemming saneringsplan;
 • procedure GS-saneringen;
 • inspraak en instelling projectgroep;
 • inhoud saneringsplan waterbodemsanering;
 • procedure instemming saneringsplan waterbodems;
 • informatie waterkwaliteitsbeheerder aan GS;
 • ontheffing in geval van onderhoudsbaggeren.
 • externe linkmeldingsformulier bodemverontreiniging/ bodemsanering

Daarnaast zijn voor de bodem direct relevant:
§ 4.3.5, Toepassen secundaire grondstoffen in milieubeschermingsgebieden
§ 4.3.6.7, Procedure ontheffing stortverbod baggerspecie

Eventuele bijzonderheden in de PMV Zeeland t.o.v. PMV’s van andere provincies zijn:

 • Mogelijkheid om ontheffing te verkrijgen, in aanvulling op het landelijk beleid, voor het verspreiden van arseen en PAK- houdende baggerspecie.

Programma WBB 2005 t/m 2009 - externe linkDe juiste bodem voor ontwikkeling
Dit programma voor deze periode van vijf jaar beschrijft de ambities van de provincie voor de aanpak van bodemverontreiniging, vat de grootste knelpunten samen en beschrijft de voorgenomen aanpak. Het programma gaat specifiek in op de afstemming met andere financieringssporen en heeft aparte hoofdstukken over de regierol van de provincie en over kwaliteitsborging en handhaving.

externe linkAanpak van de niet deelnemende BSB-bedrijven in het kader van de BSB-operatie (2001)
Het document beschrijft het beleid voor bedrijven die vallen onder de BSB-operatie en die geen vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek wensen uit te voeren. Betreft een actief beleid ten aanzien van niet deelnemende BSB-bedrijven. Zonodig wordt via een aanwijzing het vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek verplicht gesteld.

Bodemsanering en Grondstromen – Nalevings- en toezichtsplan 2003-2007
Deze nota beschrijft het handhavingsbeleid voor de jaren 2003 tot 2007 ten aanzien van regelgeving op het gebied van de Wet bodembescherming. De nota biedt inzicht in de nalevings- en toezichtstrategie gericht op saneringsaspecten die bij de uitvoering van belang zijn en de daarbij vrijkomende grondstromen.

externe linkOmgaan met grond met immobiele verontreiniging op bodemsaneringslocaties - Handreiking voor het bevoegd gezag
De handreiking geeft inzicht in het omgaan met grond op bodemsaneringlocaties en de daarvoor gestelde wettelijke kaders en complexe eisen. De doelstelling van de handreiking is: het presenteren van een werkprocedure voor het omgaan met grond met immobiele stoffen op bodemsaneringlocaties, in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De provincie Zeeland hanteert de handreiking bij het uitvoeren en beoordelen van bodemsaneringsprojecten.

Nadere informatie

externe linkInternetsite provincie Zeeland bevat een digitale productencatalogus met factsheets van diverse bodemaspecten.

Telefonisch: Provincie Zeeland, afdeling Milieuhygiëne: 0118 - 631777
e-mail: externe linkjc.wilting@zeeland.nl

Contactpersoon: Mevrouw J.C. Wilting, tel: 0118-631828.