Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad provincie Zuid-Holland

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Nota Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid

12 augustus 2003

Opgesteld door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam

Vastgesteld door GS, ter kennis gebracht aan PS

Nota Uitwerking Baggerbeleid (NUB) III

27 april 2004

Vastgesteld door GS, ter kennis gebracht aan PS

Wbb-Werkprogramma 2005-2009

November 2004

Vastgesteld door PS

Bodemvisie, Duurzaam bodembeheer in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen

December 2005

Vastgesteld door GS, ter kennis gebracht aan PS

Beleidsplan Groen, Water en Milieu (BGWM) 2006-2010

15 september 2006

Vastgesteld door PS

Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland

1 april 2007

Vastgesteld door PS

Overzicht documenten aanverwante beleidsvelden

naam document

datum

status

Grondwaterplan Zuid-Holland 2007-2013

3 januari 2007, ingangsdatum PM

Vastgesteld door PS

Samenvatting belangrijkste documenten

Nota Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid
De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam de Nota Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid vastgesteld, met procedures en regels voor:

 • verkennend bodemonderzoek;
 • toetsing van verkennend bodemonderzoek;
 • nader onderzoek;
 • toetsing van het nader onderzoek;
 • saneringsonderzoek en systeemkeuze;
 • evaluatie, nazorg en monitoring;
 • richtlijn voor de beoordeling van het saneringsresultaat;
 • handreiking voor het bepalen van de stationariteit van de pluim van een restverontreiniging.

Nota Uitwerking Baggerbeleid (NUB) III
Deze nota beschrijft procedures baggeren voor regionale wateren van de provincie Zuid-Holland. De nota geeft regels voor het onderzoek aan en de sanering van waterbodems in regionale Zuid-Hollandse wateren. Regels over de bestemming van daarbij vrijkomende bagger zijn ook opgenomen.

Bodemvisie, Duurzaam bodembeheer in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen
De bodemvisie is opgesteld voor het gehele provinciale grondgebied. De thema’s en ambities zijn van toepassing op zowel het landelijk als het stedelijk gebied.
De bodemvisie werkt door in de taken die de provincie heeft ten aanzien van de inrichting van het landelijke gebied (reconstructie, landinrichting, realisatie natuur etc.), het grondwaterkwaliteitbeheer en de samenhang met het gebruik van de diepere ondergrond. De Beleidsbrief Bodem legt de verantwoordelijkheid voor duurzaam bodembeheer bij provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid is echter nog niet in wet- en regelgeving vastgelegd. De provincie wil met deze bodemvisie al wel een aanzet geven voor de invulling ervan (dit document bevat immers de provinciale ambities voor bodem in de breedste zin van het woord). Deze keuzen zijn de opmaat voor concreet duurzaam bodembeheer op regionale schaal. Daarnaast ziet de provincie deze visie als handreiking aan gemeenten bij de verbreding van het bodembeheer voor hun grondgebied.

De bodemvisie kan enerzijds gebruikt worden om de lagenbenadering in ruimtelijke ordeningsprocessen toe te passen en anderzijds is de bodemvisie een handreiking voor gemeenten om bodemambities op regionaal niveau uit te werken.

Wbb-Werkprogramma 2005-2009
Het werkprogramma beschrijft welke activiteiten de provincie in de periode 2005-2009 op het gebied van bodemsanering zal uitvoeren, en welke budgetten daarvoor beschikbaar zijn. Het belangrijkste speerpunt voor deze periode is het ontwikkelen van de hierboven genoemde bodemvisie. De provinciale rol zal zich daarbij verder ontwikkelen. De provincie zal steeds minder zélf het voortouw nemen in de uitvoering van saneringsprojecten. De toekomstige rol van de provincie is vooral die van gebiedsregisseur en medefinancierder via het ISV en (in de toekomst ook) het ILG. Daarnaast is het verder in beeld brengen van de werkvoorraad ter voorbereiding van het volgende werkprogramma eveneens een speerpunt in het programma.

Beleidsplan Groen, Water en Milieu (BGWM) 2006-2010
Dit beleidsplan is feitelijk een geïntegreerd Milieubeleidsplan en Waterhuishoudingsplan. De provincie beschrijft in § 3.7 concrete doelen en ambities voor de bodem, inclusief het grondwater. Dit deel van het BGWM is opgebouwd rond de vijf prioritaire thema’s bodemdaling, verzilting, bodemverontreiniging, grondwaterkwaliteit en ondergronds ruimtegebruik. De kansen en bedreigingen van bodemgebruik staan centraal. Feitelijk is de genoemde paragraaf een samenvatting van de ambtelijke nota Bodemvisie; Duurzaam bodembeheer in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling.

Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland, hoofdstuk 6, Bodemsanering
De PMV geeft voor de volgende onderwerpen procedurele en inhoudelijke regels voor de voorbereiding en uitvoering van bodemsanering:

 • inhoud saneringsplan;
 • procedure GS-saneringen;
 • inspraak en instelling projectgroep;
 • inhoud saneringsplan waterbodemsanering;
 • inhoud evaluatieverslag;
 • inhoud nazorgplan;
 • informatie waterkwaliteitsbeheerder aan GS;
 • ontheffing in geval van onderhoudsbaggeren.

Meldingsformulieren bodemverontreiniging/ bodemsanering

Eventuele bijzonderheden in de PMV Zuid-Holland t.o.v. PMV’s van andere provincies zijn:

 • wijze van melden (nader onderzoek, saneringsplan, evaluatieverslag, nazorgplan, art. 28 Wbb);
 • meldingsplichten voor, tijdens en na de sanering.

Nadere informatie

externe linkInternetsite provincie Zuid-Holland bevat een overzicht van relevante documenten met betrekking tot bodem en water.

Telefonisch: provincie Zuid-Holland, afdeling bodemsanering: 070-4416270
e-mail: externe linkua.cazius@pzh.nl

Contactpersoon: Bram Cazius (tel. 070-4416270, bgg 070-4417162))