Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad provinsje Fryslân/provincie Fryslân

Overzicht documenten beleid en regelgeving

naam document

datum

status

Bevelsbeleid Bodemsanering in Fryslân

18 juli 2000

Vastgesteld door GS

Notitie Handhaving en Toezicht bij Bodemsaneringen in Fryslân

9 maart 2004

Vastgesteld door GS

Wbb-programnma 2005-2009

9 november 2004

Vastgesteld door GS

Richtlijn ‘Aanpak lokale verontreiniging in diffuus verontreinigde gebieden’

23 november 2004

 

Grûn faor gearwurking

23 maart 2004

Vastgesteld door GS

Provinciale Milieuverordening Provincie Fryslân

november 2005

Vastgesteld door PS

Milieubeleidsplan 2006-2009

14 december 2005

Vastgesteld door PS

Notitie gedogen in Fryslân, kader voor het provinciale gedoogbeleid

21 juni 2006

Vastgesteld door PS

Fries draaiboek Handhaving Milieuwetgeving

11 oktober 2001, gewijzigd januari 2005

Vastgesteld door Fries Milieuoverleg

Draaiboek ongewone voorvallen Wet bodembescherming Provincie Fryslân

Versie 1.0, april 2003

Vastgesteld door GS

Verzendformulier Wet bodembescherming (en toelichting bij het verzendformulier Wet bodembescherming)

17 mei 2006

Vastgesteld door GS

Overzicht documenten aanverwante beleidsvelden

Naam document

datum

status

Beheerrapportage Grondwater 2004

31 augustus 2005

Goedgekeurd door GS

Provinciale verordening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2e fase

18 maart 2005

Vastgesteld door PS

Het Provinciaal Beleidskader Investeringsbudget Stedelijke

Vernieuwing II

15 december 2004

Vastgesteld door PS

Samenvatting belangrijkste documenten

externe linkBevelsbeleid Bodemsanering in Fryslân
Dit bevelsbeleid is een instrument van Gedeputeerde Staten om bodemverontreiniging aan te pakken, en is direct gekoppeld aan financiële regelingen. Wanneer het bevelsinstrumentarium niet voldoende toereikend is geldt het "Flankerend Beleid Bodemsanering in Fryslân", waarbij andere instrumenten, zoals stimuleringsregelingen en voorlichting, dan het bevelsbeleid worden aangewend. Daarbij beschrijft het "Bevelsbeleid Bodemsanering in Fryslân" de betrokken partijen en hun rechtspositie en richtlijnen voor het toepassen van bevelsbeleid in verschillende gevallen.

externe linkNotitie Toezicht en Handhaving bij Bodemsaneringen in Fryslân
Deze notitie heeft tot doel specifieke invulling te geven aan het door de provincie Fryslân te voeren beleid betreffende toezicht en handhaving bij bodemsaneringen. Hierbij is tevens een groot deel van de uitvoering van de ‘professionalisering van de handhaving’ geïmplementeerd.

externe linkWbb-programnma 2005-2009
Dit programma is vooral gebaseerd op de notitie "Grûn foar gearwurking". In deze notitie zijn de beleidsmatige veranderingen van de afgelopen jaren beschreven, wordt ingegaan op nieuwe beleidsontwikkelingen, is aangegeven hoe de provincie de komende jaren denkt om te gaan met de segmentering en bijbehorende financiering (onderscheid in landelijk en stedelijk gebied en de groep bedrijven en ondernemingen) en wordt aangegeven hoe de provincie denkt om te gaan met de aanpak van de werkvoorraad (onderscheid in (potentieel) ernstige verontreiniging). Bovendien is in het programma qua opbouw aansluiting gezocht bij de door VROM opgestelde Richtlijn Wbb-programma 2005 - 2009.

externe linkRichtlijn ‘Aanpak lokale verontreiniging in diffuus verontreinigde gebieden’
Deze richtlijn is gebaseerd op de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet (MVG) en de Interim-richtlijn Bodemkwaliteitskaarten (IRB). De te volgen procedure is samengevat in een stroomschema.

externe linkProvinciale Milieuverordening Provincie Fryslân, hoofdstuk 6
Deze verordening bevat regels en procedurele voorschriften voor onder meer:

  • procedure beschikking;
  • meldingsformulier bodemverontreiniging/bodemsanering;
  • inhoud saneringsplan (saneringsvariant, maatregelen, financieel);
  • procedure goedkeuring plan;
  • procedure GS-saneringen;
  • regels ten aanzien van projectgroepen;
  • bijzondere regels voor waterbodem.

externe linkMilieubeleidsplan 2006-2009
De bodemwetgeving in Nederland gaat veranderen. Niet alle verontreiniging zal in de toekomst volledig worden verwijderd. Het doel van bodemsanering wordt steeds meer afgestemd op het toekomstige gebruik. De zorg voor de kwaliteit van de bodem bestaat uit bodembescherming, bodemsanering en bodembeheer. De provincie Fryslân wil met haar bodembeleid bijdragen aan een duurzaam bodemgebruik. Zij wil in ieder geval de huidige bodemkwaliteit behouden. Hiervoor moet het aantal nieuwe gevallen van verontreiniging zoveel mogelijk teniet gedaan worden. Ook wil ze inzicht hebben in de kwaliteit, functies en waarden van de bodem, zodat deze ook kunnen worden meegenomen in de besluitvorming bij andere (bodem)relevante beleidsterreinen.

Voor 2030 wil de provincie alle ernstige en urgente gevallen van bodemverontreiniging beheersen, dan wel saneren. Inmiddels zijn alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging geïnventariseerd en als werkvoorraad ingediend bij het ministerie van VROM.

Nadere informatie

externe linkBodemloket op internetsite provincie Fryslân bevat een overzicht van de producten en diensten met betrekking tot het thema Bodem, waaronder beleidsstukken en meldingsformulieren.

Telefonisch: provincie Fryslân, Afdeling Bodem: 058-292 5122
e-mail: externe linkbodem@fryslan.nl

Contactpersoon: Sikke Roosma (tel. 058 - 292 5241)