Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aardkundige waarden, beleid Provincie Zuid-Holland

Overzicht documenten beleid en regelgeving

Er is geen landelijke wetgeving met betrekking tot aardkundige waarden. Sommige provincies hebben hun ambities ten aanzien van aardkundige waarden opgenomen in een structuurvisie, streekplan, Provinciale omgevingsverordening (POV) of iets dergelijks. Deze invulling verschilt dus per provincie. Ook op gemeentelijk niveau wordt vaak een eigen invulling gegeven aan de provinciale ambities.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van beleid en regelgeving op gebied van aardkundige waarden en bodembeleid in de provincie Zuid-Holland. Zie ook [Aardkundige waarden in de provincie Zuid-Holland].

naam document

datum

status

Bodemvisie, Duurzaam bodembeheer in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling, Provincie Zuid-Holland

2005

vastgesteld

externe linkStreekplan Oost

juni 2006

Vastgesteld door PS

externe linkStreekplan Zuid

17 mei 2000

Vastgesteld door PS

externe linkStreekplan West

19 februari 2003

Vastgesteld door PS

externe linkStreekplan Rijnmond

 

 

Korte toelichting documenten

externe linkBodemVisie Zuid-Holland
Met de bodemvisie wordt de blik gericht op een integrale benadering van de bodem in relatie tot boven- en ondergronds ruimtegebruik. In deze visie worden de bodemthema’s besproken die zijn verdeeld in vier groepen die gebaseerd zijn op: processen, eigenschappen, toestand van de bodem en ingrepen in de bodem. Voor de thema’s zijn concrete doelen en ambities geformuleerd. Aardkundige waarden vallen onder eigenschappen van de bodem: geomorfologische, geologische, bodemkundige en geohydrologische verschijnselen die samen verwijzen naar de ontstaanswijze van een landschap.

De ambities moeten ingebed worden in ruimtelijke plannen. De ambitie voor aardkundige waarden:

  • Binnen de provincie Zuid-Holland dienen de (inter)nationale aardkundige waarden behouden te worden.
  • Verder is het streven om aardkundige waarden te benutten, ook die met een provinciale of regionale betekenis, in ruimtelijke planvorming. Zo kan bijgedragen worden aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de versterking van de identiteit van een gebied.
  • Ten slotte heeft het geven van (publieks)-informatie over de aardkundige waarden prioriteit.

In de bodemvisie worden relaties gelegd tussen bodemthema’s, voor aardkundige waarden zijn dit de volgende:

  • Aardkundige waarden kunnen verdwijnen door (verregaande) bodemdaling.
  • Afdekking gaat gepaard met grondwerkzaamheden en egalisatiewerkzaamheden. Dit tast aardkundige waarden aan en kan ook archeologische waarden aantasten.
  • Aardkundige waarden en gebruik van de diepere ondergrond zijn gerelateerd via het geohydrologische- en het bodemsysteem.

Nadere informatie

externe linkhttp://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_bodem_landelijkgebied/content_bodem_.htm
Informatie over bodemkwaliteit en de bodemvisie op de website van de provincie Zuid-Holland.

externe linkRegionale Bodematlas voor Midden-Holland
externe linkhttp://www.milieudienstmiddenholland.nl/pool/2/documents/Regionale%20bodematlas%20Definitief.pdf
De Regionale Bodematlas is een verfijning van de provinciale bodemvisie Zuid-Holland op een regionaal schaalniveau. Eén van de doelen is het agenderen van de ondergrond, zodat deze wordt betrokken bij keuzes bij ruimtelijke plannen;

Op 10 december 2007 is door de wethouders RO en Milieu van de gemeenten in de regio Midden-Holland de Regionale Bodematlas vastgesteld. De atlas is het resultaat van een pilotproject dat de Milieudienst Midden-Holland samen met de provincie Zuid-Holland heeft uitgevoerd. In de Regionale Bodematlas is voor de regio Midden-Holland de beschikbare informatie over bodemdaling, draagkracht, verzilting, aardkundige waarden, archeologie, ondergronds bouwen en koude-warmte-opslag gebundeld in één document.

Kaartbestanden

In Bodemvisie deel 2 is Figuur 2.4 externe link(Inter)nationale aardkundige waarden voor provincie Zuid-Holland opgenomen.

Contactgegevens

Contact: Provincie Zuid-Holland

E-mail: externe linkm.de.bolster@pzh.nl