Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aardkundige waarden in de provincie Flevoland

Het landschap in Flevoland

Het landschap in de provincie Flevoland is vrijwel geheel ‘nieuw’. Dat wil zeggen, ingepolderd door de mens. Zie ook [Aardkundige waarden in droogmakerijen en nieuwe polders]. In dit nieuwe landschap liggen nog stukjes ‘oud land’, zoals de voormalige Zuiderzee-eilanden Urk en Schokland. De provincie heeft een eerste inventarisatie en waardering van de aanwezige aardkundige waarden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een globale begrenzing van aardkundig waardevolle gebieden in het externe linkOmgevingsplan 2006. Naast cultuurhistorische sporen bevinden zich in de ondergrond van Flevoland ook sporen van vroegere landschappen. Onderdelen hiervan zijn oude geulsystemen en rivierduinen, zeldzame veenresten en zeer oude bodems. De provincie gaat aan dit geologisch erfgoed bekendheid geven via voorlichting en educatie, het oprichten van aardkundige monumenten en het bevorderen van aandacht voor aardkundige waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen (Bron: externe linkOmgevingsplan Flevoland).

Aardkundige waarden binnen de provincie

Op de Basiskaart Aardkundige waarden (bron: LNV, boek: Bewogen aarde) worden voor Flevoland 6 aardkundig waardevolle gebieden weergegeven. Dit betreft de keileembult Urk, rivierduinen Swifterbant, voormalig veeneiland Schokland, oeverwallen van de Eem bij Almere, blokzijlzand en veenschol bij Blokzijl en glaciale zanden (afgezet in ijstijd-omstandigheden) bij Voorsterbos. Zie ook [Aardkundige waarden als gevolg van fysische processen: ijs en poolomstandigheden]. Deze aardkundige waarden zijn ook weergegeven op externe linkwww.aardkunde.nl. Per fenomeen of gebied wordt daar een uitgebreide uitleg gegeven van eigenschappen en voorkomen.

In de provincie Flevoland zijn twee aardkundig waardevolle fenomenen of gebieden benoemd tot aardkundig monument. Voormalig veeneiland Schokland en keileembult Urk. Met deze aardkundige monumenten tracht de provincie bekendheid en extra bescherming voor de aardkundige waarde te bewerkstelligen. Zie ook [Aardkundige waarden in Nederland, algemeen]. Het voormalige veeneiland externe linkSchokland heeft status van externe linkUNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) werelderfgoed gekregen. De deels in Flevoland liggende externe linkIJsseldelta is benoemd tot Nationaal park.

Meer over beleid van de provincie Flevoland ten aanzien van aardkundige waarden, zie [Aardkundige waarden, beleid provincie Flevoland].

Links

Extern:

externe linkaardkundige waarden in het omgevingsplan van Flevoland, inclusief kaartbladen

externe linkIn beeld Overzichtkaart AW-gebieden (geeft een kaartbeeld van de aardkundig waardevolle gebieden in Nederland).

externe linkNationale UNESCO commissie

externe linkWorld Heritage UNESCO

externe linkNationaal park IJsseldelta

Literatuur:

Boek: Bewogen aarde – aardkundig erfgoed in Nederland (E. van Beusekom)

Intern:

[Aardkundige waarden, beleid provincie Flevoland]

[Aardkundige waarden als gevolg van fysische processen: ijs en poolomstandigheden]

[Aardkundige waarden als gevolg van fysische processen: water]

[Aardkundige waarden in droogmakerijen en nieuwe polders]

[Aardkundige waarden in Nederland, algemeen]