Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aardkundige waarden in de provincie Friesland

Het landschap in Friesland

De provincie Friesland wordt in het externe linkstreekplan 2007 opgedeeld in acht landschapstypen: het kleigebied, het laagveengebied, het merengebied, het heuvelachtige Gaasterland, de Noordelijke wouden, het bekengebied, het IJsselmeergebied en de Waddeneilanden.

Belangrijk onderdeel van het Friese landschap is het Waddenzeegebied. Nederland is in samenwerking met Duitsland en Denemarken bezig om het Waddenzeegebied voor te dragen voor de UNESCO externe linkwerelderfgoed lijst. Dit vanwege de unieke kenmerken, goede bescherming en het grensoverschrijdende karakter.

Voorkomen aardkundige waarden binnen de provincie

Voor de provincie Friesland worden op de Basiskaart Aardkundige Waarden 16 aardkundig waardevolle gebieden weergegeven (bron: LNV, boek: Bewogen Aarde). Het betreft dek- en stuifzandgebieden, ijskernen (pingo’s), oude polders, strandplaten, het hoogveengebied Fochtelooer veen, stuwwallen van Gaasterland, overwallen, kreken, kwelderwallen en de vier Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Deze gebieden worden ook aangegeven op de aardkundige waardenkaart van Alterra (externe linkwww.aardkunde.nl). Daar wordt van de fenomenen en gebieden een uitgebreide beschrijving gegeven van eigenschappen en voorkomen.

In de landelijke Nota Ruimte heeft het kabinet haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland weergegeven. Hierin worden 20 waardevolle agrarische cultuurlandschappen in Nederland bestempeld als externe linkNationale Landschappen. Het Rijk schenkt aan deze gebieden extra aandacht ten behoeve van behoud en ontwikkeling hiervan. In de provincie Friesland komen twee Nationale Landschappen voor, namelijk Zuidwest Friesland, gekenmerkt door openheid en water, en de Noordelijke Friese Wouden, een veenontginnings- en dekzandlandschap met plassen, dobben en pingo-ruïnes. Naast de Nationale Landschappen zijn in Friesland vier externe linkNationale Parken aangewezen: De Alde Feanen, het Drents Friese Wold, het Lauwersmeer en Schiermonnikoog.

Meer informatie over beleid van de provincie Friesland ten aanzien van aardkundige waarden is te vinden op [Aardkundige waarden, beleid provincie Friesland].

Links

Extern:

externe linkIn beeld Overzichtkaart AW-gebieden (geeft een kaartbeeld van de aardkundig waardevolle gebieden in Nederland).

externe linkLandschapsbeheer Friesland

externe linkWerelderfgoed Waddenzee

externe linkNationaal Landschap Zuidwest Friesland

externe linkNationale parken

Literatuur:

Boek: Bewogen Aarde – Aardkundig erfgoed in Nederland (E. van Beusekom)

Intern:

[Aardkundige waarden, beleid provincie Friesland]

[Aardkundige waarden in Nederland, algemeen]

[Aardkundige waarden en de verschillende landschapstypen]