Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aardkundige waarden in de provincie Groningen

Het landschap in Groningen

De provincie Groningen wordt gekenmerkt door de verschillende landschapstypen met elk hun eigen landschapskenmerken. Zo zijn er de open gebieden van het Hogeland en het Oldambt, waar kolossale boerderijen staan tussen wierden, maren, dijken en karakteristieke dorpen. Het Rietdiepdal en Nationaal Landschap Middag-Humsterland bevatten oude cultuurlandschappen. In het Westerkwartier, Westerwolde en Gorecht met Nationaal Landschap Drentsche Aa liggen besloten gebieden. Kronkelende beken, moerassen, weiden, essen en/of houtsingels willen elkaar af. De Veenkoloniën kenmerken zich door lintbebouwing en door open akkerbouwgebied met parallelle wijken (bron: externe linkProgramma Landelijk Gebied 2007-2013).

Voorkomen aardkundige waarden binnen de provincie

Op de Basiskaart Aardkundige waarden (bron: LNV, boek: Bewogen aarde) worden voor Groningen 16 aardkundige waarden weergegeven. Dit betreffen elementen gerelateerd aan ijs- en poolomstandigheden: stuwwallen, glaciale ruggen, pingo’s (ijskernheuvels). Maar ook hoogveen en marien reliëf, estuaria, kwelderwallen, kreekruggen en Waddeneiland Rottum. 14 van deze aardkundige waarden staan ook weergegeven op externe linkwww.aardkunde.nl. Per gebied wordt daar een uitgebreide uitleg gegeven van de eigenschappen van elk fenomeen.

In de landelijke Nota Ruimte heeft het kabinet haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland weergegeven. Hierin worden 20 waardevolle agrarische cultuurlandschappen in Nederland bestempeld als externe linkNationale Landschappen. Het Rijk schenkt aan deze gebieden extra aandacht ten behoeve van behoud en ontwikkeling hiervan. In de provincie Groningen komen twee Nationale Landschappen voor, namelijk (het stroomgebied van) de Drenthse Aa en het oude kwelderland Middag Humsterland, één van de oudste cultuurlandschappen van West-Europa. Meer informatie over de gebieden is te vinden op de website van externe linkNationale Landschappen. Het externe linkLauwersmeer dat deels in Groningen ligt, is benoemd tot Nationaal Park.

Meer informatie over beleid van de provincie Groningen ten aanzien van aardkundige waarden is te vinden op [Aardkundige waarden, beleid provincie Groningen].

Links

Extern:

externe linkNationale Landschappen Drenthse Aa en Middag Humsterland

externe linkIn beeld Overzichtkaart AW-gebieden (geeft een kaartbeeld van de aardkundig waardevolle gebieden in Nederland).

externe linkNationaal Park Lauwersmeer

externe linkProvincie Groningen over het Groningse landschap en gerelateerde documenten

externe linkProvincie Groningen - Programma Landelijk Gebied 2007-2013

Literatuur:

Boek: Bewogen aarde – aardkundig erfgoed in Nederland (E. van Beusekom)

Intern:

[Aardkundige waarden, beleid provincie Groningen]

[Aardkundige waarden als gevolg van fysische processen: ijs en poolomstandigheden]

[Aardkundige waarden en de verschillende landschapstypen] (zie zeekleigebied, hoogveengebied en kustzone, kustwateren en Noordzee)

[Aardkundige waarden in Nederland, algemeen]