Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aardkundige waarden in de provincie Limburg

Het landschap in Limburg

In Limburg liggen de oudste geologische afzettingen van Nederland aan het oppervlak. Het reliëf is in belangrijke mate bepaald door rivierinsnijdingen van de vroegere Rijn en daarna de Maas. Hieraan danken de plateaus (de verschillende terrassen) en de dalen (de huidige beekdalen) hun ontstaan. Verder is Limburg gevormd door breuken en dekzand. Het landschap van Limburg was al in de Romeinse tijd grotendeels omgevormd van een natuurlandschap naar een cultuurlandschap. Het landschap wordt gekenmerkt door het contrast tussen de zeer open plateaus en kleinschalige gebieden rond dorpen en besloten hellingen. Waardevolle aardkundige en cultuurhistorische landschapselementen zijn beken, graften en holle wegen (bron: externe linkwww.milieuennatuurcompendium.nl).

Voorkomen aardkundige waarden binnen de provincie

De aardkundige waarden die in het landschap van Limburg voorkomen betreffen voornamelijk rivier-gerelateerde fenomenen, zoals rivierduinen in de Maas, (oude) Maasterrassen, oude meanders en terrasranden en –vlaktes. Zie ook [Aardkundige waarden als gevolg van fysische processen: water]. Verder komen hoogveengebieden, vennen, breuktreden en dek- en stuifzandgebieden voor. 18 van deze aardkundig waardevolle gebieden worden op externe linkwww.aardkunde.nl aangegeven. Per fenomeen of gebied wordt daar een uitgebreide uitleg gegeven. 15 van deze gebieden worden tevens op de Basiskaart Aardkundige waarden (bron: LNV, boek: Bewogen aarde) weergegeven.

Geologisch monument de Heimansgroeve wordt tot de aardkundige monumenten gerekend. Het is een voormalige steengroeve in een helling van een door de Geul uitgeslepen dal, waar als enige locatie in Nederland gesteente uit het Carboon aan de oppervlakte komt.

Meer over beleid van de provincie Limburg ten aanzien van aardkundige waarden is te vinden op [Aardkundige waarden, beleid provincie Limburg].

In de landelijke Nota Ruimte heeft het kabinet haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland weergegeven. Hierin worden 20 waardevolle agrarische cultuurlandschappen in Nederland bestempeld als Nationale Landschappen. Het Rijk schenkt aan deze gebieden extra aandacht ten behoeve van behoud en ontwikkeling hiervan. In de provincie Limburg is het reliëfrijke externe linkZuid Limburg met zijn steile hellingen, plateaus en holle wegen benoemd als Nationaal Landschap. Meer informatie hierover kan gevonden worden op de website van externe linkNationale Landschappen. De Meinweg, De Peel en De Maasduinen zijn benoemd als externe linkNationale Parken.

Links

Extern:

externe linkNationaal Landschap Zuid Limburg

externe linkNationale Parken De Meinweg, De Peel en De Maasduinen

externe linkNationale parken, algemeen

externe linkmilieu- en natuurcompendium

Literatuur:

Boek: Bewogen aarde – aardkundig erfgoed in Nederland (E. van Beusekom)

Intern:

[Aardkundige waarden als gevolg van fysische processen: ijs en poolomstandigheden]

[Aardkundige waarden als gevolg van fysische processen: wind]

[Aardkundige waarden als gevolg van fysische processen: water]

[Aardkundige waarden en de verschillende landschapstypen] (zie heuvelland en lössgebied, zandgrond en beekdalen en hoogveengebied)

[Aardkundige waarden, beleid provincie Limburg]

[Aardkundige waarden in Nederland, algemeen]