Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aardkundige waarden in de provincie Zeeland

Het landschap in Zeeland

Zeeland kent een jong landschap dat qua ontwikkeling hooguit teruggaat tot de Middeleeuwen. Toen bestond het uit eilanden die zich herstelden van overstromingen. De ontwikkeling van het landschap was er één van bedijkingen en inbraken. Soms won de zee en soms won de mens door een polder in te dijken. Het landschap kenmerkt zich door het overwegend open polderlandschap dat doorbroken wordt door dijken met bomenrijen met daartussen oude kreekresten en doorbraakwielen. Buiten de zeedijken liggen de zeearmen, waarachter altijd weer zicht is op bedijkt land aan de overkant.

Na de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp in 1953 brak een periode aan van ruilverkavelingen, waarbij kleine landschapselementen als poelen en bosjes verdwenen. Door afdammingen en dijkverhogingen veranderde ook het karakter van de zeearmen. Andere bedreigingen voor het landschap zijn grootschalige dorpsuitbreidingen, industrialisatie, infrastructuur en recreatie (bron: externe linkhttp://www.duurzaamzeeland.nl/thema/natuur_landschap/landschap_zeeland/)

Voorkomen aardkundige waarden binnen de provincie

Op de Basiskaart Aardkundige waarden (bron: LNV, boek: Bewogen aarde) worden voor Zeeland 15 aardkundige waarden weergegeven. Dit betreffen kustduinen, dekzandruggen met kreken en kreeksystemen met schorren en slikken. Daartussen komen veenrestanten voor, de gemoerde gronden. Deze aardkundige waarden staan ook weergegeven op externe linkwww.aardkunde.nl. Per fenomeen of gebied wordt daar een uitgebreide uitleg gegeven van eigenschappen en voorkomen.

In de landelijke Nota Ruimte heeft het kabinet haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland weergegeven. Hierin worden 20 waardevolle agrarische cultuurlandschappen in Nederland bestempeld als externe linkNationale Landschappen. Het Rijk schenkt aan deze gebieden extra aandacht ten behoeve van behoud en ontwikkeling hiervan. In de provincie Zeeland is externe linkZuidwest Zeeland benoemd als Nationaal Landschap. Het bestaat uit drie afzonderlijke gebieden: Walcheren, de Zak van Zuid-Beveland en het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. De Zak van Zuid-Beveland heeft een kleinschalig karakter met polderpatronen en kreekrestanten. Walcheren is een kleinschalig open landschap met duinen, kreekruggen en kommen. In het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen gaat de zandige kust via kleiige polders en geulensystemen over in een dekzandlandschap.

De Oosterschelde is benoemd tot externe linkNationaal Park Oosterschelde, het grootste externe linkNationaal Park van Nederland.

Meer over beleid van de provincie Zeeland met betrekking tot aardkundige waarden is te vinden op [Aardkundige waarden, beleid provincie Zeeland].

Links

Extern:

externe linkNationaal Landschap Zuidwest Zeeland

externe linklandschap van Zeeland op Duurzaam Zeeland

externe linkIn beeld Overzichtkaart AW-gebieden (geeft een kaartbeeld van de aardkundig waardevolle gebieden in Nederland).

externe linkNationaal Park Oosterschelde

Literatuur:

Boek: Bewogen Aarde – Aardkundig erfgoed in Nederland (E. van Beusekom)

Intern:

[Aardkundige waarden, beleid provincie Zeeland]

[Aardkundige waarden als gevolg van fysische processen: water]

[Aardkundige waarden in Nederland, algemeen]

[Aardkundige waarden en de verschillende landschapstypen] (zie droogmakerijen en nieuwe polders, zeekleigebied, rivierengebied en kustzone, kustwateren en Noordzee).