Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

D. Aardkundige waarden en de samenhang met andere thema’s

Het werken in of op de bodem veroorzaakt een integrale afweging van belangen, waarbij ook de aardkundige waarden moeten worden meegenomen. Tegenwoordig wordt steeds intensiever gegraven in de bodem voor kabels en leidingen of voor het opwekken van bodemenergie, maar ook bodemgebruik bij bijvoorbeeld natuurontwikkeling en recreatie hebben een (indirect) effect op de aanwezigheid en voortbestaan van aardkundige waarden. Met alle ondergrondse activiteit is nu zelfs een ondergronds ruimtegebrek aan het ontstaan. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn steeds meer overheden zich bewust van de aanwezigheid van aardkundige waarden. Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsplannen zijn er zowel kansen als bedreigingen van de nog aanwezige aardkundige waarden. Als aardkundige waarden bij de planontwikkelingen worden meegenomen ontstaan kansen voor de bescherming en behoud van aardkundige waarden. Vooralsnog is er geen landelijke wet- en regelgeving voor aardkundige waarden vastgesteld. Tot er een beleid is vastgesteld is het risico dat aardkundige waarden verdwijnen. De volgende pagina's gaan in op eventuele kansen danwel bedreigingen van aardkundige waarden die ontstaan o.a. als gevolg van: