Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Archeologie, deponering en archivering

Depots voor Bodemvondsten en Informatiecentra
Het externe linkRijksmuseum van Oudheden te Leiden is niet alleen het belangrijkste museum van het land op het gebied van de Nederlandse archeologie, maar dient tevens als depot voor opgravingsvondsten van nationaal belang.

De externe linkProvinciale Depots voor Bodemvondsten archiveren en bewaren al het materiaal uit regulier archeologisch onderzoek in de betreffende provincie, uitgezonderd die van gemeenten met een opgravingvergunning en een eigen gemeentelijk archeologisch depot. Sommige provincies richten hun depots in tot provinciale of regionale archeologische informatiecentra.

externe linkGemeentelijke archeologische depots worden door de provincie aangewezen, op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders. Ook deze depots kunnen een bredere publieksfunctie hebben.

Digitale archivering van Nederlandse erfgoedinformatie
Tegenwoordig worden de meeste opgravingen digitaal gedocumenteerd en zijn de rapportages voorzien van digitale gegevenssets. Binnen de [Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie] worden via specificaties uniforme eisen gesteld aan de verwerking van digitale gegevens en de aanlevering van datasets. Het project externe linke-depot voor Nederlandse Archeologie (onderdeel van het gebruiksvriendelijke archiveringssysteem Electronic Archiving System (EASY) van het instituut externe linkData Archiving and Networked Services (DANS)) heeft tot doel de opgravinggegevens van recent en in het nabije verleden gepubliceerde sites digitaal te archiveren. Om de gegevens te kunnen raadplegen, dient men zich wel te registreren.

De meeste andere initiatieven op het gebied van de digitale ontsluiting van het erfgoed worden gecoördineerd door de externe linkStichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), die door de Rijksoverheid wordt ondersteund. DEN is het nationale kennisplatform voor ICT en instellingen voor cultureel erfgoed (musea, archieven, bibliotheken met erfgoedcollecties, monumentenzorg en archeologie). De stichting verzamelt en verspreidt in opdracht van het ministerie van OC&W kennis over ICT standaarden en andere kwaliteitsinstrumenten. Daarnaast toetst zij de instellingen op effectiviteit en efficiëntie van hun ICT praktijk.

externe linkErfgoed Nederland ontwikkelt momenteel de externe linkdatabase Good Practices, die zich toespitst op culturele diversiteit. Hierin zullen diverse grensoverschrijdende projecten, onderzoeken en tentoonstellingen worden samengebracht om uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren.