Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Archeologie, financiering, private inbreng

De meeste monumenten en archeologische vindplaatsen zijn particulier eigendom. Monumenteneigenaren investeren financieel aanzienlijk in hun eigen bezit en dienen zich daarnaast aan een groot aantal voorschriften te houden. De overheid komt de eigenaren tegemoet met een stelsel van subsidies en belastingvoordelen. Het valt daarbij op dat de ondersteuning voor de instandhouding van archeologische vindplaatsen tot nu toe achterblijft bij die voor historische gebouwen en landgoederen. Zo bestaan er nog geen bijzondere belastingvoorzieningen voor eigenaren van archeologische monumenten.

Grondeigenaren die bij bouw- of inrichtingswerkzaamheden voornemens zijn de bodem te verstoren dienen in veel gevallen de kosten voor het benodigde archeologisch onderzoek zelf te betalen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen draagt het Rijk hier gedeeltelijk aan bij.

Fondsen en Sponsoring
Er is een aantal fondsen dat zich specifiek leent voor subsidies op het gebied van cultureel erfgoed:

Soms dragen provincies door middel van een subsidieregeling ook bij aan onderzoek door private personen.