Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Archeologie, organisatie, rol van provincies

De Provinciale Planologische Commissie (PPC), waarin ook de [Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed] zitting heeft, is adviesorgaan van het College van Gedeputeerde Staten en geeft adviezen over ruimtelijke plannen en ontwikkelingen. Hierbij komen regelmatig cultuurhistorische aspecten aan de orde.

Het externe linkCollege van Gedeputeerde Staten is het dagelijks bestuur van een provincie, en als zodanig verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciaal monumentenbeleid. Dit beleid wordt echter in eerste instantie vastgesteld door externe linkProvinciale Staten, aan wie de Gedeputeerde Staten verantwoording verschuldigd zijn. De Provinciale Monumentencommissie adviseert het provinciaal bestuur zowel gevraagd als ongevraagd.

Iedere provincie heeft een provinciaal archeoloog of archeologisch beleidsmedewerker die beschikt over een grote kennis op het gebied van de archeologie van de betreffende provincie. Hij of zij is verantwoordelijk voor de provinciale archeologische monumentenzorg, en voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale archeologiebeleid.

Daarnaast is in de meeste provincies ook een provinciale erfgoedinstelling actief, die vaak bekend staat als Erfgoedhuis of Steunpunt. Dit zijn zelfstandige instellingen (stichtingen) die zich richten op het adviseren en ondersteunen van overheden en andere instanties op het gebied van cultuurhistorisch beleid. Vaak maakt ook het Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie deel uit van een provinciale erfgoedinstelling. Dit is een door her rijk ingesteld orgaan dat gemeenten ondersteunt bij het uitvoeren van de [Monumentenwet].

Iedere provincie beschikt over een externe linkDepot voor Bodemvondsten, waar al het van archeologische opgravingen afkomstige materiaal wordt gedocumenteerd en bewaard. In sommige gevallen wordt dit depot eveneens als provinciaal of regionaal informatiecentrum gebruikt.