Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemonderzoek

In Nederland worden voor bodemonderzoek veel technieken toegepast. Hieronder bevinden zich de 'klassieke' boor- en monsternametechnieken. Deze technieken zijn inmiddels gemeengoed geworden. Daarnaast zijn in de loop van de tijd technieken uit andere disciplines overgewaaid (denk aan geofysische technieken). Ook zijn door innovaties in het werkveld nieuwe technieken ontwikkeld, die informatie opleveren gericht op specifieke onderzoeksvragen. Deze nieuwe technieken komen uit bijvoorbeeld nieuwe saneringstechnieken.

Bodemonderzoek bestaat uit het hele traject van onderzoeksvraag, onderzoeksstrategie, vaststelling en toepassen technieken, uitvoeren veldonderzoek, eventueel uitvoeren laboratoriumonderzoek, verwerking gegevens en rapportage/advies. Dit onderdeel richt zich echter alleen op het onderdeel 'technieken' binnen dit traject van bodemonderzoek.

Bodemonderzoek
In dit onderdeel wordt onder bodemonderzoek verstaan: onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem.
Geotechnisch, archeologisch of 'klassiek laboratoriumonderzoek' vallen hier buiten. Bepaalde typen onderzoek naar de biologie van de bodem maken er wel onderdeel van uit mits op basis van deze technieken een uitspraak over de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem is te doen.

Veel bodemonderzoekstechnieken worden al geruime tijd in de praktijk toegepast. Informatie over deze technieken is doorgaands wel beschikbaar, zij het verspreid over verschillende bronnen en verschillend uitgewerkt. Van meer recent ontwikkelde technieken was dit niet of veel minder het geval. Voor die technieken is (objectieve) informatie vaak nog maar beperkt beschikbaar.
Een goed, op onderzoek en sanering van (water)bodemverontreiniging en actueel overzicht van alle in Nederland toegepaste en beschikbare onderzoekstechnieken was echter nog niet op internet beschikbaar.

Dit overzicht zal zeker helpen bodemonderzoek in Nederland meer efficiënt en kwalitatief beter uit te voeren. Immers door combinaties van technieken of de keuze van de juiste techniek is veelal op een slimmere wijze of met meer kwaliteit de vereiste informatie te verkrijgen.

In het zoekmenu voor onderzoekstechnieken geeft de Richtlijn technieken aan die toepasbaar zijn bij een bepaalde onderzoeksvraag. Daarmee is niet gezegd dat andere technieken die niet in de Richtlijn zijn opgenomen niet toepasbaar zouden zijn. Denk hierbij aan zintuiglijke waarnemingen. Dergelijke waarnemingen of observaties vallen formeel niet in de categorie ‘onderzoekstechnieken’ maar zullen in veel gevallen niet mogen ontbreken in een onderzoeksaanpak. Bijvoorbeeld tijdens het maken van profielbeschrijvingen of bij het bepalen van de gleyzone middels visuele waarneming aan een ongestoord boorprofiel. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de Richtlijn om dergelijke waarnemingen te allen tijde door technieken te laten vervangen (voor zover dit al mogelijk is). Dat zou betekenen dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Het behoort tot het domein van de vakman om gegeven zijn onderzoeksopdracht hier een juiste keuze in te maken.