Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Baildowntest (doorlatendheid)

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Baildowntest (doorlatendheid)

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Met de Baildowntest wordt de horizontale doorlatendheid van de ondergrond gemeten. Deze wordt afgeleid uit de snelheid waarmee de waterstand in de peilbuis daalt als deze ineens wordt gevuld met water.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Baildowntest (doorlatendheid), ook wel: falling/rising head.

Principe is vergelijkbaar met de [slug-test], en de [fall head] methode

Meeteenheid en parameter

Verzadigde horizontale doorlatendheid ondergrond (k-waarde) in m/dag

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

Nee

ja

Minimale dikte laag:

Circa 1 á 2 m

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsneden met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

In een peilbuis wordt inééns een hoeveelheid water toegevoegd (of een bepaalde hoeveelheid water onttrokken). Vervolgens wordt op verschillende tijdstippen de grondwaterstand in de peilbuis gemeten. Deze meting kan worden uitgevoerd met divers of een peilklok. De doorlatendheid van de ondergrond wordt vervolgens berekend met deze metingen. Hiervoor zijn verschillende technieken (software) beschikbaar. De bespreking hiervan valt buiten de scope van dit technieksheet.

Werkingsprincipe

De snelheid waarmee de waterstand – nadat deze kunstmatig is verhoogd of verlaagd – in een peilbuis daalt of stijgt is een maat voor de doorlatendheid van de ondergrond.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

De nauwkeurigheid is sterk afhankelijk van uitvoeringswijze en doorlatendheid. In principe is een redelijke nauwkeurigheid haalbaar.

Met deze methode wordt de horizontale component van de doolatendheid bepaald.

Typisch dieptebereik

Maximaal circa 5 á 10 m

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

De test kan een aantal malen worden herhaald in dezelfde peilbuis. Dit levert een hogere nauwkeurigheid op.

Meetsnelheid

Afhankelijk van de doorlatendheid van de ondergrond kan de test in circa 1 uur worden uitgevoerd.

Presentatie resultaten

Het resultaat is een waarde voor de verzadigde doorlatendheid op een puntlocatie.

Kosten

Uitvoeren test: € 150.

Rapportagekosten: € 200 tot € 600.

Exclusief kosten plaatsen peilbuis, aanloop- en verplaatsingskosten.

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

externe linkBaildown Testing - YouTube, Training video to facilitate successful performance of baildown testing to estimate LNAPL transmissivity

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

De Baildowntest wordt veel gebruikt voor het bepalen van de doorlatendheid ten behoeve van geohydrologisch onderzoek naar de verspreiding van grondwaterverontreinigingen en het bepalen van de dimensionering en de locatiekeuze van infiltratievoorzieningen, drainagevoorzieningen en in minderde mate grondwaterbemalingen.

Geschiktheid

Het is een praktische manier voor het bepalen van de doorlatendheid van de verzadigde ondergrond.

De test is met name geschikt in overwegend goed doorlatende zandige pakketten.

De test geeft een beeld van de lokale doorlatendheid rond de peilbuis.

Om laterale verschillen in de doorlatendheid te onderzoeken kan de test in verschillende peilbuizen op één onderzoekslocatie worden uitgevoerd.

Praktijkervaringen in Nederland

Deze techniek wordt zeer regelmatig succesvol toegepast voor het bepalen van de verzadigde doorlatendheid.

“Do's“

- gebruik een datalogger voor het opnemen van het waterstandsverloop in de peilbuis;

- breng boven het filter een bentonietafdichting aan;

- voer meerdere tests in één peilbuis uit (als de grondwaterstand weer volledig tot ‘rust’ is gekomen);

- voer meerdere tests in verschillende peilbuizen op dezelfde locatie uit;

- de waterstand in de peilbuis moet in een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk worden verhoogd of verlaagd.

“Don'ts “

- het peilfilter moet tijdens de test geheel onder water staan (het filter mag niet (deels) droogvallen).

Ook geschikt voor

-

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

externe linkNEN 5789, Bepaling van de verzadigde waterdoorlatendheid

Literatuur

Kruseman, G.P., Ridder de, N.A., 1994. Analysis and Evaluation of Pumping Test Data. ILRI publicatie 47

Hyperlinks (internet)

externe linkBaildown Testing - YouTube, Training video to facilitate successful performance of baildown testing to estimate LNAPL transmissivity