Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemluchtsonde

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Bodemluchtsonde

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Deze techniek bestaat uit een sonde met gasbuisjes die met een sondeertoestel in de bodem wordt gedrukt. In de bodem wordt de bodemlucht door de gasbuisjes geleid (zie ook [gasbuisjes]). Zodra de sonde weer bovengronds is, kan het gehalte aan verontreinigingen in de bodemlucht direct van de gasbuisjes worden afgelezen. Het systeem is een effectieve tool om snel on-site de gehaltes aan vluchtige verontreinigingen in de bodem te bepalen.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Bodemluchtsonde

Meeteenheid en parameter

De gasbuisjes zijn afleesbaar in ppm van o.a. BTEX, benzeen, koolwaterstoffen, ammoniak, per en tri

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag:

10 cm

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsnede met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

De sonde wordt met een traditionele sondeertechniek in de bodem gedrukt. In de sonde bevindt zich een buis waarin gasbuisjes zijn geplaatst. In de punt van de sondeerstang zit een conus. Deze kan op elke gewenste diepte in het sondeertraject worden geopend. Via de opening kan gas door de gasbuisjes stromen.

Werkingsprincipe

Als de conus geopend is wordt met een bovengrondse gaspomp een bepaalde hoeveelheid gas aangezogen en door de buisjes gepompt. Ieder buisje is gevoelig gemaakt voor één stof en wanneer die stof door het buisje stroomt verkleurt deze. De lengte van de verkleuring is een maat voor de concentratie van de verontreiniging. Zie ook [gasbuisjes].

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

On-site is aan de verkleuring van de buisjes af te lezen in welke mate de door het betreffende buisje te detecteren stof aanwezig is in de bodemlucht. De detectielimieten liggen op ppm niveau. Onnauwkeurigheden treden op doordat stoffen met hetzelfde chemische gedrag ervoor kunnen zorgen dat een hogere concentratie wordt waargenomen dan er feitelijk in de bodem aanwezig is.

De conus kan op iedere gewenste diepte worden geopend.

Typisch dieptebereik

10 m

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

Kortdurende meting.

Meetsnelheid

De meting vindt on-site plaats en de resultaten zijn direct afleesbaar als de gasbuis boven de grond is gehaald. Per dag kunnen veelal 10 tot 20 sonderingen worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de diepte en bereikbaarheid van de meetpunten.

Presentatie resultaten

De resultaten zijn af te lezen aan de lengte van de verkleuring van de buisjes.

Kosten

€ 2.000 tot € 4.000 per dag, hierin zijn de kosten voor de sondering opgenomen.

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

 

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

De bodemluchtsonde wordt vooral gebruikt voor saneringsbegeleiding en voor het uitkarteren van verontreinigingen.

Geschiktheid

Geschikt voor de detectie van vluchtige verontreinigingen (o.a. aromatische verbindingen, minerale olie, ammoniak, per en tri).

Praktijkervaringen in Nederland

De methode wordt regelmatig toegepast.

“Do's“

Gebruiken in de niet-verzadigde zone.

“Don'ts “

Niet gebruiken beneden 10 meter onder maaiveld.

Aanzuigen van ‘valse’ lucht; zorg dat alleen lucht wordt aangezogen die moet worden bemonsterd.

Ook geschikt voor

-

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

-

Literatuur

-

Hyperlinks (internet)

externe linkSoil-gas monitoring: soil-gas well designs and soil-gas sampling techniques