Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Camerasonde

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Camerasonde

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

De camerasonde is een sonde, voorzien van een camera, die met een sondeerapparaat wordt weggedrukt. Met deze sonde is snel en eenvoudig de precieze opbouw van de bodem te bepalen. Ook kunnen hiermee dunne lenzen worden opgespoord, evenals gasbellen in slib.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Camerasonde

Meeteenheid en parameter

Korrelgrootte, precieze locatie van dunne lenzen, gasgehalte/gasbellen in slib, drijf- en zinklaagdetectie middels kleur

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag:

1 cm

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsnede met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

De sonde wordt met een traditioneel sondeerapparaat in de bodem gedrukt. In de sonde is een camera geplaatst om de bodem in detail te observeren.

Werkingsprincipe

Met behulp van de camerasonde wordt visuele informatie verkregen over de structuur van bodemlagen, de stratigrafie, de precieze locatie van een verontreiniging (in de vorm van puur product), de korrelgrootte en de samenstelling van de bodem. De conus bevat een (digitale) camera die een opname maakt van de ondergrond. Met behulp van een lichtbron wordt de ondergrond door een saffier venster belicht. Het beeld wordt bovengronds opgeslagen.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

De opnamen worden gemaakt met een kleurencamera met een resolutie van 720*576 pixels en een beeld van 7 x 5 mm.

Typisch dieptebereik

Afhankelijk van sondeerapparaat

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

Kortdurende registratie

Meetsnelheid

100 – 150 verticale meters per dag.

Presentatie resultaten

De opnamen worden digitaal opgeslagen. Via beeldbewerking wordt min of meer een foto van de bodem gegenereerd, waarbij met behulp van beeldbewerkingstechnieken aanvullende informatie gegenereerd kan worden.

De opnamen zijn ook als foto met een compleet bodemprofiel af te drukken. Hiermee is in een oogopslag het bodemprofiel zichtbaar.

Kosten

€ 2.000 tot € 4.000 per dag

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

[Figuur]

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

De camerasonde wordt vooral gebruikt voor het in kaart brengen van de opbouw van de ondergrond; bijvoorbeeld voor het dimensioneren van systemen of voor onderzoek naar de wijze van voorkomen van verontreinigingen (L/DNAPL) in de bodem.

Geschiktheid

Geschikt voor locaties die met een sondeervoertuig bereikbaar zijn.

Geschikt voor elke niet-geconsolideerde bodem.

Geeft snel een beeld van de opbouw.

Praktijkervaringen in Nederland

Door onder meer RWS wordt regelmatig gebruik gemaakt van de camerasonde.

“Do's“

Inzetten voor het verkrijgen van additionele informatie voor het bepalen van de samenstelling van bodemlagen in aanvulling op standaard sonderingen of geofysische data om de gegevens uit dergelijk onderzoek te ijken of te verifiëren.

“Don'ts “

Obstakels in de bodem verhinderen doorgang van de sondering.

Ook geschikt voor

De conus kan worden uitgerust met andere sondes als een waterspanningsmeter of puntdruk- en wrijvingssensor.

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

-

Literatuur

-

Hyperlinks (internet)

externe linkTNO

externe linkGeonet

externe linkEnvironmental Protection Agency

externe linkConepenetration