Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Drijflaagdiktemeter

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Drijflaagdiktemeter

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

De drijflaagdiktemeter is een sonde gemonteerd aan een meetlint. De veldwerker laat de sonde zakken in een peilbuis. Een geluidssignaal geeft aan wanneer de sonde in contact komt met de bovenkant van een drijflaag. Als de sonde de drijflaag is gepasseerd, is een ander geluidssignaal te horen. Met het meetlint kan de diepte worden afgelezen waarop deze overgangen zich ten opzichte van de bovenkant van de peilbuis bevinden.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Drijflaagdiktemeter.

Meeteenheid en parameter

Geleidbaarheid voor water en infrarood voor niet polaire vloeistoffen (olie en oplosmiddelen) waarmee de sonde in aanraking komt.

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag:

0,1 cm

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsnede met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

Wanneer de sonde in aanraking komt met een polaire vloeistof (water) wordt een ander signaal afgegeven dan wanneer de sonde in aanraking komt met een apolaire vloeistof (olie). Door op het meetlint de diepte van de overgang van het signaal te registreren kan het (grond)waterniveau, het olieniveau en dus de dikte van de drijf- of zaklaag worden bepaald.

Werkingsprincipe

De sonde van de drijflaagdiktemeter maakt op basis van de geleidbaarheid en een infrarood signaal onderscheid tussen het grondwater en de organische vloeistof.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

De dikte van de drijflaag kan tot 3 - 5 mm nauwkeurig worden bepaald.

Als de drijflaag in een ander medium (vloeistof in bijvoorbeeld een peilbuis) dan de bodem zelf wordt gemeten geeft de meting een verstoord beeld van de werkelijkheid. Veelal is dan sprake van een overschatting van de werkelijke drijflaagdikte in de bodem. Puur product hoopt zich namelijk op in de peilbuis.

Typisch dieptebereik

Theoretisch onbeperkt, in de praktijk zit er vaak een lint van 30 meter aan.

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

De resultaten zijn direct afleesbaar.

Meetsnelheid

Metingen duren kort, hooguit enkele minuten.

Presentatie resultaten

Diepte bovenzijde drijflaag, diepte bovenzijde grond(water), dikte drijflaag in m beneden bovenzijde peilbuis of in m ten opzichte van NAP.

Kosten

Circa € 20 per meting, exclusief overige kosten.

Aanschaf: circa € 250.

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

[Figuur]

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

Eenmalig of tijdens de uitvoering van een sanering de dikte van een drijflaag vaststellen.

Geschiktheid

Geschikt voor vrijwel alle voorkomende drijflagen.

Dikke oliën hebben de neiging aan de sonde te "plakken"

Drijflagen komen niet voor bij waterbodems.

Praktijkervaringen in Nederland

Het apparaat wordt breed ingezet.

“Do's“

Meet de drijflaagdikte van beneden naar boven in verband met versmering van het puur product aan de sonde.

Na elke meting sonde en meetlint grondig reinigen.

“Don'ts “

De sonde niet te snel laten zakken, dit wegens de meetnauwkeurigheid van de diepte.

Ook geschikt voor

Het meten van de dikte van de aanwezige laag puur product in opslagtanks.

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

-

Literatuur

-

Hyperlinks (internet)

externe linkEijkelkamp

externe linkHandboek drijflaag verwijdering (SKB)