Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

FID / PID

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: FID / PID

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Met een draagbaar apparaat wordt een gas opgezogen en wordt het gehalte aan organische en anorganische componenten bepaald.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

FID / PID ofwel Flame Ionisatie Detector (FID), Photo Ionisatie Detectortechnologie (PID).

Meeteenheid en parameter

p.p.m. gas

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag:

30 cm

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsneden met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

Het gas wordt aangezogen en het apparaat geeft een concentratie. Na opzuigen van het gas wordt deze in een FID-eenheid geïoniseerd in een vlam. Door de chemische reactie ontstaat een spanningsverschil, waarmee de concentratie van het gas kan worden bepaald. In een PID wordt een gas door fotonen beschoten.

Door de chemische reactie die ontstaat, wordt het gas positief geladen. Aan de hand van de lading kan de concentratie van het gas worden bepaald. Voor de bemonstering is afhankelijk van waar het te bemonsteren gas vandaan komt een afzonderlijke techniek nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bodemluchtsonde.

Werkingsprincipe

FID: In de waterstofvlam wordt het gas geïoniseerd. Hierbij ontstaat een spanningsverschil dat gemeten wordt en omgerekend wordt naar een concentratie.

PID: Het gas wordt beschoten door fotonen, waardoor het gas tijdelijk elektronen verliest en positief geladen ionen vormt. Hierdoor ontstaat een stroom die omgerekend kan worden naar een concentratie.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

FID: 1 ppm, voor een bereik van 1-10000 ppm, totaal bereik 0-30000 ppm.

PID: 0.5 ppm voor een bereik van 0.5-500 ppm, totaal bereik 0-2000 ppm.

Typisch dieptebereik

Hangt af van de monstername techniek.

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

Afhankelijk van de meetinstellingen kan een meting in enkele seconden tot enkele minuten worden uitgevoerd.

Meetsnelheid

Ongeveer 3,5 seconde per meting.

Met de ingebouwde pomp wordt circa 1 liter lucht per minuut ingezogen.

Presentatie resultaten

Concentratie gas in p.p.m.

Kosten

Circa € 2.000 per apparaat.

Trends en ontwikkelingen

Aansluiting via blue tooth op computer.

Illustratie

-

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

Meten Lower Explosion Level (LEL), begeleiding uitvoering saneringen of monitoren nazorglocaties.

Geschiktheid

Uitkarteren van een bron, monitoring, kwaliteit omgevingslucht of binnenlucht.

Praktijkervaringen in Nederland

Monstername op één bepaald moment of over een langere periode waarmee een gemiddelde luchtkwaliteit over een langere tijd kan worden bepaald.

“Do's“

Via blue tooth de metingen uploaden naar een computer. Hierop kan de informatie worden opgeslagen, gevisualiseerd en gerapporteerd. Met de zo direct in het veld beschikbare informatie kan een volgende stap in de meetstrategie worden bepaald.

“Don'ts“

Aanzuigen van ‘valse’ lucht; zorg dat alleen lucht wordt aangezogen die bemonsterd moet worden.

Ook geschikt voor

-

 

Achtergrondinformatie / Links

Normen

-

Literatuur

-

Hyperlinks (internet)

externe linkTVA2020 Toxic Vapor Analyzer