Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Flow-meter

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Flow-meter

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Deze techniek wordt toegepast voor het afleiden van de (lokale) grondwaterstroming (richting en grootte) direct rond een horizontaal geplaatste peilbuis (lokale grondwaterstroming). Hiervoor wordt de flow-meter in een peilbuis geïnstalleerd. Deze meet aan de hand van het temperatuurverloop in de peilbuis de grondwaterstroming.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Flow-meter, ook wel bekend als Geoflow-sonde.

Alternatieve techniek: Phrealog.

NB niet te verwarren met de [Geoflo].

Meeteenheid en parameter

Temperatuur die wordt vertaald naar grondwaterstroming (grootte en richting)

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag: Circa 0,5 m

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsneden met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

Een meetsonde wordt in een horizontaal gesleufde 2- of 4- inch standaard peilbuis geïnstalleerd. Met behulp van de sonde wordt de lokale grondwaterstroming (richting en grootte) afgeleid.

Werkingsprincipe

De meetsonde wordt in een horizontaal gesleufde peilbuis geïnstalleerd. In de sonde is in de kern een verwarmingselement aanwezig. Dit element geeft een warmtepuls af. Rondom de kern zit een aantal warmtesensoren/thermistors. De positie van de sensoren wordt met een kompas exact georiënteerd. Uit de temperatuurverschillen tussen de warmtesensoren wordt een resultante (vector) verkregen die representatief is voor de grondwaterstromingsrichting en snelheid.

Voor ieder type filter moet de sonde worden gekalibreerd in een doorstroomcel.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

Meetbereik: 0,03 m/dag – 150 m/dag

Gevoeligheid: 0,03 m/dag

Sonde toepasbaar in 2- of 4-inch peilbuizen

Typisch dieptebereik

In de praktijk worden peilbuizen veelal tot 10 meter diepte gesleufd. De lengte van de peilbuis is maximaal 135 meter (lengte kabel).

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

Meten duurt circa 2 uur. De methode is geschikt voor herhalingsmetingen om variaties van de grondwaterstromingsrichting in de tijd te meten of om de richting nauwkeurig vast te stellen (bij lage stroomsnelheden van het grondwater).

Meetsnelheid

Als een geschikte peilbuis aanwezig is, neemt de meting circa 2 uur in beslag.

Presentatie resultaten

Weergave afgeleide grondwaterstroming (grootte en richting), inclusief individuele vectoren

Kosten

Circa € 150 per meting, exclusief advies en plaatsen peilbuis.

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

 

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

Vaststellen grondwaterstromingspatroon in verband met verspreiding grondwaterverontreinigingen, dimensionering koude-warmteopslag systemen, monitoring stortplaatsen.

Geschiktheid

Geschikt voor verzadigde bodem. In theorie bruikbaar in elke grondsoort (klei, veen, zand). Maar gezien het meetdoel (horizontale grondwaterstroming) vooral toe te passen in watervoerende (zandige) lagen.

De metingen geven alleen representatief beeld voor de situatie direct rond de peilbuis (lokale grondwaterstroming). Door verschillen in bodemsamenstelling (ook horizontaal) kan deze afwijken van het regionale beeld.

Meting vindt in een klein deel van een (watervoerende) laag plaats. De meting hoeft niet representatief te zijn voor de gehele laag.

Meting wordt beïnvloed door lokale grondwaterstroming rond de peilbuis en dus door wijze van boren en uitvoering filter.

Peilbuis moet minimaal een binnen diameter van 2 inch hebben.

Praktijkervaringen in Nederland

In de praktijk wordt de techniek nog weinig toegepast. Waar het wordt toegepast zijn de resultaten goed bruikbaar. Gezien de resultaten en de toepassing waarvoor de techniek kan worden ingezet zou je verwachten dat de techniek vaker wordt toegepast.

“Do's“

Peilbuis moet waterpas worden geplaatst, omdat anders een onjuiste positie van warmtesensoren wordt berekend.

De sensor in een juist afgewerkte en uitgevoerde peilbuis (omstorting, filter) plaatsen.

“Don'ts“

-

Ook geschikt voor

Dimensionering WKO-systemen.

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

-

Literatuur

externe linkUS Forest Service

externe linkUS Geological Survey

Hyperlinks (internet)

externe linkKerfoot Technologies

 

Alternatieve onderzoekstechniek:

externe linkPhrealog

externe linkSKBodem: PT6423 Grondwaterkar – Phrealog