Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Geoflo

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Geoflo

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Geoflo is een meetsysteem dat in een peilbuis wordt aangebracht. Het systeem bevat een element dat het grondwater verwarmt. Vier meetsensoren meten de watertemperatuur rondom het verwarmingselement. Afhankelijk van de temperatuurverschillen en informatie over de warmtegeleidbaarheid van het grondwater kan hiermee de grondwaterstroomsnelheid en richting worden berekend.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

GeoFlo.

Meeteenheid en parameter

Grondwaterstromingsrichting: graden t.o.v. noord.

Grondwaterstroomsnelheid: m/d.

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren/ steken

Verdringing/ sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld/ waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

Nee

ja

Minimale dikte laag: circa 1 m

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsneden met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

De meetsonde die deel uitmaakt van het systeem wordt in een peilbuis neergelaten. Met een verwarmingselement in de kern van de sonde wordt het grondwater verwarmd. Rondom de kern zitten 4 warmtesensoren waarvan de positie met een kompas ten opzichte van het noorden wordt vastgesteld. Uit de temperatuursverschillen tussen de sensorparen wordt de stromingsrichting en de stromingssnelheid van het grondwater berekend.

Werkingsprincipe

-

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

Minimale grondwaterstroomsneldheid: 15 cm/dag.

Nauwkeurigheid ± 5 à 10 %.

Typisch dieptebereik

Maximaal circa 150 m

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

De actuele grondwaterstromingsnelheid wordt gemeten. Veranderingen hierin zijn te meten indien de meting wordt herhaald.

Meetsnelheid

1 tot 10 metingen per dag afhankelijk van de grondwaterstromingsnelheid en hoeveel ijkmetingen nodig zijn.

Presentatie resultaten

Opgave van meetwaarden.

Kosten

Circa € 1.000 per dag.

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

[Figuur]

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

Dimensionering van systemen die afhankelijk zijn van inzicht in de grondwaterstromingsrichting en snelheid; bijv. WKO of geohydrologische beheerssystemen.

Geschiktheid

Verkrijgen van inzicht in de effecten van een grondwaterbemaling op de omgeving of op andere bemalingen.

Praktijkervaringen in Nederland

Optimaliseren van grondwateronttrekkingssystemen of saneringen met perslucht.

“Do's“

  • Toepassen in een horizontaal gesleufde peilbuis van minimaal 2 inch;
  • Kalibreer de apparatuur in grondwater en grond overeenkomstig met de bodemgesteldheid van de bodemlaag waarin de meting worden uitgevoerd.

“Don'ts “

-

Ook geschikt voor

Monitoring van afwijkingen van de grondwaterstromingsrichting en hieraan gekoppelde lekdetectie van afdichtingen.

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

-

Literatuur

-

Hyperlinks (internet)

externe linkFolder Geoflo

externe linkGeoflo: een instrument voor de in-situ meting van de richting én grootte van de grondwater stroming

externe linkSV-405 Demonstratie en kennisoverdracht innovatieve bodemonderzoekstechnieken