Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Luminescentie - NIR

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Luminescentie - NIR

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Een NIR meetsysteem is een ‘hand held’ apparaat waarbij opgeboorde monsters direct on-site geanalyseerd kunnen worden op het gehalte aan enkele verontreinigingen. De techniek maakt gebruik van lichtstraling die tegen infrarood aanligt.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

NIR (near infra red reflectometrie)

Ook wel bekend als NIR luminescentie (Near Infra Red)

Meeteenheid en parameter

Zware metalen, organische stof en enkele organische verontreinigingen zoals minerale olie en PAK in ppm

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

Nee

Ja

Minimale dikte laag:

n.v.t.

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsnede met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

De NIR moet een half uur opwarmen voor gebruik. Bij aanvang van de metingen wordt voor elke te analyseren stof een calibratielijn vastgesteld. Hiervoor zijn in theorie 40 monsters nodig die chemisch geanalyseerd moeten worden in een laboratorium. Vervolgens kan het te analyseren monster voor de lens worden gehouden en wordt door gebruikmaking van de reflectie van het ‘Near Infra Red’ licht bepaald in welke mate de gezochte stoffen aanwezig zijn.

Werkingsprincipe

Door gebruik te maken van het meten van de straling die het monster reflecteert kan worden bepaald in welke mate sprake is van een verontreiniging door zware metalen. Het monster hoeft niet te worden voorbehandeld.

Het onderscheidend vermogen wordt bepaald door de database en de statistische correlatie die op basis daarvan gemaakt wordt. Het is dus een kwalitatieve meting.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

Gehalten worden op p.p.m. niveau bepaald

Typisch dieptebereik

n.v.t.

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

Het meetresultaat is in het veld direct afleesbaar.

Meetsnelheid

De meetsnelheid is afhankelijk van de snelheid van het te analyseren materiaal, in de praktijk vergelijkbaar met conventionele monstername.

Presentatie resultaten

Gehalte in mg/kg ds

Kosten

€ 50 tot € 75 per monster, afhankelijk van het aantal monsters.

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

[Figuur]

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

Deze methode wordt nog niet veel toegepast, waar dit gebeurt, is dat vooral bij het uitkarteren van aangetroffen verontreinigingen en als controlemeting bij saneringen.

Geschiktheid

Voor zware metalen is de NIR geschikt, andere verontreinigende stoffen zijn (nog) niet meetbaar met deze methode.

Praktijkervaringen in Nederland

De praktijkervaringen in Nederland zijn nog beperkt, uit pilotprojecten blijkt dat de meetresultaten betrouwbaar zijn en dat de metingen eenvoudig en snel uitgevoerd kunnen worden. Ter controle kunnen monsters worden geanalyseerd op de traditionele chemische manier.

“Do's“

Kies monsters die representatief zijn voor de te bemonsteren laag. In geval van twijfel onderzoek meerdere monsters. Vooral bij heterogene lagen is dit een punt

“Don'ts“

-

Ook geschikt voor

-

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

-

Literatuur

externe linkSKB-project SV-405, Demonstratie en Kennisoverdracht Innovatieve Bodemonderzoekstechnieken, oktober 2003.

Hyperlinks (internet)

externe linkWikipedia (Near infrared spectroscopy)

externe linkTU Delft

externe linkHelpdesk Water