Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Magnetische metingen

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Magnetische metingen

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Met een magnetometer wordt het natuurlijk aardmagnetisch veld gemeten. Dit natuurlijk veld kan zijn verstoord door afwijkingen in de bodemsamenstelling of door objecten (op of boven het maaiveld). De meter kan hier niet direct een onderscheid in maken en meet de totale veldsterkte die een combinatie is van beiden.

Door het totale magnetisch veld in een raster of profiel te meten, worden de variaties in het aardmagneetveld bepaald. Op deze wijze kunnen “afwijkende" gebieden of objecten aangegeven worden. Afhankelijk van de aard van de afwijkingen kunnen aanwijzingen over de vorm of diepte van de verstoringen worden gegeven.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Magnetische metingen of Magnetometrie.

Meeteenheid en parameter

Totale magnetische veldsterkte in nanoTesla (nT).

Magnetische gradiënt in nanoTesla per meter (nT/m), de afname van het gemeten magnetisch veld gemeten op twee verschillende vaste hoogten.

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag:

Zie technische specificaties

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsnede met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

Een magnetometer bestaat uit een sensor (in diverse uitvoeringen, bijvoorbeeld ter grootte van een jampot veelal op een stok gemonteerd) en een control unit met accupack (om de nek te hangen). De meetopstelling kan ook op een speciaal niet-magnetisch meetvoertuig worden gemonteerd. Met de sensor wordt de plaatselijke totale magnetische veldsterkte gemeten. Metingen in een lijn of raster geven inzicht in de diepte en horizontale omvang van verstoringen in de bodem.

Sensoren kunnen ook in een boorgat, sondering, vliegtuig of satelliet worden geplaatst.

Door directe koppeling met GPS en gebruik van bluetooth technologie (bovengrondse metingen) zijn minder kabels nodig en daardoor is er minder kans op storingen.

Werkingsprincipe

Een magnetometer meet met een meetsensor aan een control unit het natuurlijk aardmagnetisch veld en lokale variaties daarin. Deze variaties kunnen het gevolg zijn van veranderingen in de bodemopbouw (met daarin variaties in ijzergehalte), aanwezigheid van ijzeren objecten in de ondergrond of verstoringen in de bodem.

Een alternatieve meetopstelling is de ‘gradiometer’. In dit geval wordt aan de control unit een dubbele sensor gemonteerd op vaste afstand boven elkaar (veelal 0,5 of 1,0 m). Zo wordt simultaan het aanwezige aardmagnetisch veld op twee hoogten gemeten. Middels het verschil tussen deze twee magnetometers kan de gradiënt van het magneetveld worden bepaald. Hiermee worden grootschalige effecten weggefilterd en geven de metingen meer informatie over verstoringen die door lokale effecten worden veroorzaakt.

Het resultaat van de metingen is een contourkaart van de magnetische waarden van het aardmagneetveld. Bij voldoende datadichtheid is het mogelijk om de eigenschappen (bijv. diepteligging, soortelijk gewicht) van een individuele anomalie te bepalen (een anomalie is een in de ondergrond afwijkende laag of voorwerp die een lokale verstoring van het aardmagneetveld veroorzaakt). Dit kan kwantitatief aan de hand van de vorm van de anomalieën en kwalitatief door de ondergrond met een computerprogramma te modelleren. Hiervoor zijn verschillende technieken (software) beschikbaar.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

De metingen worden uitgevoerd met een nauwkeurigheid van <0,01nT. De te detecteren anomalieën dienen voldoende ijzerhoudende massa te bezitten en van voldoende omvang te zijn om invloed te hebben op maaiveldniveau.

De gevoeligheid om individuele objecten te detecteren hangt af van de ijzerhoudende massa, object oriëntatie en afstand ten opzichte van de sensor. In de regel neemt de beïnvloeding van het ijzerhoudende object tot de derde macht af in de diepte. In de regel kan tot circa 4 meter minus maaiveld een object worden opgespoord, mits de omstandigheden (geen omgevingsruis) optimaal zijn. Ondiepe verstoringen kunnen de nauwkeurigheid van diepere waarnemingen verstoren.

Typisch dieptebereik

Afhankelijk van grootte van magnetische eigenschappen van te onderzoeken object, typisch bereik in Nederland:

3 - 4 m

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

Metingen worden uitgevoerd aan het maaiveld en kunnen herhaald worden. Bij ongewijzigde bodemsamenstellingen zijn de resultaten gelijkwaardig.

Meetsnelheid

De meetsnelheid is afhankelijk van de specifieke doelstelling (m.b.t. datadichtheid). In de regel kunnen kilometers meetprofiel per dag opgenomen worden.

Presentatie resultaten

Het resultaat van deze metingen is een contourkaart van de magnetische waarden van een gebied. Op de kaarten kunnen interpretaties worden aangeven, bijvoorbeeld de vermoedelijke ligging van een slootdemping of object. Ook kan een ondergrondmodel worden opgesteld.

Kosten

Metingen aangeboden als dienst.

€ 2.000 a € 5.000 / meetdag, inclusief interpretatie en rapportage (exclusief modelleren ondergrond).

Trends en ontwikkelingen

Verbeterde signaal/ruis verhoudingen door verbeterde elektrische componenten.

Meting via een sensor die in een drone wordt gemonteerd.

Illustratie

 

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

De magnetometer wordt in Nederland het meest ingezet voor de kartering van bijvoorbeeld puinophogingen, slootdempingen of objecten als ondergrondse tanks.

Offshore verkenningen van waterbodem.

Geschiktheid

Vooral als een gebied vlakdekkend moeten worden onderzocht als een verkenningstechniek komt deze techniek snel in beeld.

Praktijkervaringen in Nederland

De techniek is zeer effectief gebleken bij onderzoek naar de ligging van puinophogingen of slootdempingen.

“Do's“

Verifieer plaatsen die duiden op afwijkingen met gericht aanvullend onderzoek met een andere methode. Verifieer ook enkele plaatsen die niet afwijkend lijken te zijn.

“Don'ts“

Niet in te zetten op locaties waar kabels, leidingen, gewapende funderingen, hekwerken etc. aanwezig zijn.

Ook geschikt voor

Archeologisch onderzoek, onderzoek naar niet gesprongen explosieven (blindgangers) en andere bodemvreemde objecten, opsporen oude funderingen.

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

 

Literatuur

Telford, W.M., Geldart, L.P, and Sheriff R.E. Applied Geophysics, Second Edition. Cambridge University Press, 1990.

Geofysische technieken voor grondonderzoek, CUR-publicatie 182, Gouda

Hyperlinks (internet)

externe linkDeltares: Geofysische methoden

externe linkClu-in(2)

externe linkClu-in(3)

externe linkWikipedia (Magnetometer)

externe linkScintrex