Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Mobiele GC

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Mobiele GC

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

De mobiele GC is gaschromatograaf die on-site wordt ingezet bij (bodem)luchtmetingen. Met behulp van de mobiele GC kunnen afzonderlijke componenten van chloorhoudende oplosmiddelen en aromatische koolwaterstoffen in de (bodem)luchtfase on-site worden gemeten. Ten opzichte van een PID-meter heeft de mobiele GC als voordeel dat nauwkeurig en stofspecifiek kan worden gemeten welke vluchtige verbindingen voorkomen in de (bodem)lucht.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Mobiele GC (Gas Chromatograaf) of Veld GC.

Meeteenheid en parameter

Gehalte in p.p.m.

Afzonderlijke componenten chloorhoudende oplosmiddelen en aromatische koolwaterstoffen.

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag:

10 cm

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsnede met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
Antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

De mobiele GC wordt aangesloten op een luchtpomp waarmee omgevingslucht of bodemlucht wordt aangezogen. Bij de laatste kan dit via een vast bodemluchtfilter of een [bodemluchtsonde].

Werkingsprincipe

De mobiele GC (bijvoorbeeld Photovac Voyager) beschikt over 3 kolommen met een isotherme oven. Elke kolom en op de locatie te verwachten componenten hebben specifieke analysesnelheid, die varieren van 10 minuten tot een uur. Afhankelijk van het aantal en type componenten wordt een bepaalde kolom gekozen voor de analyse. Voorafgaand aan de meting dient de mobiele GC te worden gekalibreerd met de te verwachten componenten. De concentraties kunnen op het display in p.p.m. worden afgelezen. Deze kunnen indien gewenst omgerekend worden naar mg/m3. De chromatogrammen kunnen na downloaden van de meetgegevens uitgedraaid worden en geven inzicht in de nauwkeurigheid van de metingen.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

De detectielimiet van de mobiele GC Photovac Voyager bedraagt 5 ppb tot 50 ppb. De mobiele GC kan dus zeer nauwkeurig meten, mits geijkte apparatuur wordt gebruikt.

Typisch dieptebereik

Afhankelijk van boormethode

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

Een analyse op BTEX of per, tri cis en vinylchloride kan in circa 30 minuten worden uitgevoerd.

Meetsnelheid

Circa 10 à 20 bodemluchtmetingen per dag

Presentatie resultaten

De resultaten worden gepresenteerd in chromatogrammen

Kosten

Huur excl. calibratie € 150 per dag. Calibratiekosten zijn afhankelijk van te verwachten componenten.

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

 

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

De mobiele GC wordt vaak ingezet bij bodemluchtmetingen, bij saneringen waar vluchtige componenten vrijkomen in de omgevingslucht, of om bij afperkend bodemonderzoek efficiënter en gerichter monsterlocaties te bepalen door middel van headspacemetingen.

Geschiktheid

De mobiele GC is zeer geschikt om bronnen met vluchtige verbindingen in de bodem op te sporen.

Praktijkervaringen in Nederland

Er zijn tientallen praktijkervaringen met de mobiele GC in Nederland.

“Do's“

Voer altijd een ijking voorafgaand aan de metingen uit en check of alle pieken in het ijkgasmengsel goed worden gedetecteerd.

Voer een controlemeting uit in schone buitenlucht om na te gaan of er geen verontreiniging op de kolom aanwezig is.

“Don'ts “

Zorg ervoor dat geen water tijdens de bodemluchtmetingen wordt aangezogen en in de mobiele GC terecht komt.

Leg de mobiele GC niet in de volle zon in verband met de isotherme oven.

Aanzuigen van ‘valse’ lucht. Zorg dat alleen lucht wordt aangezogen die moet worden bemonsterd.

Pas op met headspacemetingen van puur product.

Ook geschikt voor

Binnenluchtmetingen of luchtmetingen in een kruipruimte.

 

Achtergrondinformatie / Links

Normen

-

Literatuur

externe linkHandreiking ‘Identificatie spoedlocaties’, Versnellingsprotocol ‘slim onderzoek’’, Grontmij, 13 juli 2009.

Hyperlinks (internet)

externe linkInficon

externe linkEntech instruments

externe linkZnose (Electronic Sensor Technology)

externe linkHandreiking ‘Identificatie spoedlocaties’, Versnellingsprotocol ‘slim onderzoek’’, Grontmij, 13 juli 2009.