Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Multigrondwatersonde

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Multigrondwatersonde

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

De Multigrondwatersonde wordt met een mechanische sondering in de bodem gedrukt. Tijdens dit wegdrukken kan de sonde meerdere grondwatermonsters nemen. De monsters worden in een doorstroomcel geanalyseerd op fysische en chemische parameters. Hierna wordt het geanalyseerde grondwater via een slang in de sondeerstangen naar boven weggepompt waar het kan worden verwerkt.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Multigrondwatersonde

Meeteenheid en parameter

Temperatuur: °C

Ec: µS/cm

pH: -

Zuurstofgehalte: mg/l

Redoxpotentiaal: mv

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag:

5 cm

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsnede met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

De werking van de sonde is een combinatie van standaard sondeertechniek en een innovatieve sonde voor monstername en analyse.

Werkingsprincipe

Met een standaard sondering wordt de sonde in de bodem gedrukt. De sonde bevat stikstof als tegendruk. Als de stikstofdruk is weggenomen kan het grondwater worden toegelaten. Dit wordt dan via de slang in de sondeerbuizen naar boven afgepompt. Hierna wordt de sonde met stikstof schoongeblazen en gereinigd met demi-water, en zodoende gereedgemaakt voor een volgende bemonstering in het profiel. In een doorstrooomcel wordt de Ec, temperatuur, pH en redoxpotentiaal gemeten. Vervolgens kan het monster verzameld voor analyse in een laboratorium of on-line worden geanalyseerd op fysische en chemische parameters met een [mobiele GC].

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

- Temperatuur, meetbereik: 0 – 50 °C, nauwkeurigheid: 1°C.

- EC, meetbereik: 500 µS/cm – 1 S/cm, nauwkeurigheid: 3% van de meetwaarde.

- pH, meetbereik: 2-11, nauwkeurigheid: 0,1 pH.

- opgeloste zuurstof, meetbereik: 0,1 - 1,5 mg/l, nauwkeurigheid: 5% van de meetwaarde.

- Redox potentiaal, meetbereik: -200 - +800mV, nauwkeurigheid: 30mV.

- Chemische parameters met de mobiele GC: ppb-niveau.

Typisch dieptebereik

Afhankelijk van sondeerapparaat

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

Meetresultaten zijn direct beschikbaar (on-site).

Meetsnelheid

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen tot 100 verticale meters per dag worden gesondeerd.

Presentatie resultaten

De gemeten waarden.

Kosten

€ 2.000 tot € 4.000 per dag

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

[Figuur]

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

Deze sonde wordt voornamelijk ingezet voor het detecteren van zinklagen, karteren van pluimen en voor het bemonsteren onder waterbodems.

Geschiktheid

De techniek is vooral goed toepasbaar in verzadigde zandbodems.

Praktijkervaringen in Nederland

In de praktijk levert de Multigrondwatersonde kwalitatief hoogwaardige monsters

Verontreinigingspluimen kunnen direct en met hoge meetsnelheid en hoge resolutie geanalyseerd worden. Dit geldt vooral op een diepte vanaf 10 tot 15 m –mv en indien de toestroming van grondwater goed is.

“Do's“

Alert zijn op de mogelijkheid dat vluchtige elementen kunnen adsorberen aan het slangmateriaal waarmee het monster getransporteerd wordt.

Omdat de meetresultaten direct on-site beschikbaar zijn en te combineren is met traditionele sonderingen waarbij de bodemopbouw in beeld wordt gebracht, kan de onderzoeksstrategie worden bijgesteld op basis van de tussentijdse de bevindingen van de meetresultaten.

“Don'ts “

Inzetten in slecht doorlatende lagen.

Ook geschikt voor

-

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

-

Literatuur

Techniekwaaier SKB Meet- en monitoringstechnieken, november 2004

externe linkSKB-project SV-405, Demonstratie en Kennisoverdracht Innovatieve Bodemonderzoekstechnieken, oktober 2003.

Innovatieve bodemonderzoekstechnieken, Corné Brunt en Marc de Keizer, juni 2005.

Hyperlinks (internet)

externe linkEijkelkamp

externe linkFugro: Unieke meettechnieken voor grondonderzoek

externe linkSKBodem