Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Multiparametersensor

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Multiparametersensor

Versie: Maart 2101

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Een multiparametersensor is een gecombineerde elektrode die in een peilbuis, in oppervlaktewater of een andere waterhoudende omgeving wordt geplaatst. In de elektrode kunnen verschillende parameters worden gemeten. De elektroden zijn vrij uitwisselbaar en zijn aangesloten op een multimeter of een logger. Met de logger kunnen metingen over langere periode worden uitgevoerd.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Multi parameter-sensor

Meeteenheid en parameter

De volgende elektroden zijn geïntegreerd:

pH: -

Ec: mS/m

T: oC

redox: mV

DO: mg/l

Troebelheid en waterdruk (niet bij alle uitvoeringen).

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag:

30 cm

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsnede met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

Een multiparametersensor is een sensor die in staat is gelijktijdig en continue (bijvoorbeeld elke 15 minuten, maar korter of langer kan ook afhankelijk van het type logger) metingen uit te voeren op meerdere parameters in het (grond)water. Dit gebeurt door het instrument te plaatsen op de te onderzoeken locatie. Vervolgens passeert het water diverse sensoren, elk gemaakt voor detectie van specifieke parameters. De meetgegevens kunnen worden opgeslagen en/of direct verzonden.

Werkingsprincipe

Op het instrument zijn sondes veelal aangebracht achter een permeabel membraan. Deze sondes meten de passerende waterhoeveelheid op kwalitatieve aspecten. Ook kunnen de instrumenten zijn uitgerust met andere meetapparatuur die in staat zijn andere relevante informatie als stijghoogte en temperatuur te meten.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

De nauwkeurigheid is volledig afhankelijk van het gebruiksdoel, de gebruikte sensor, de omstandigheden en de gebruikte software. De verschillen zijn dermate hoog dat hier geen uitspraak over gedaan kan worden.

De afzonderlijke elektrodes moeten regelmatig worden gecalibreerd. Hiervoor zijn ijkmonsters beschikbaar.

Typisch dieptebereik

n.v.t.

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

Na de plaatsing van de sensoren kan direct worden gemeten. De tijd benodigd voor de plaatsing hangt sterk af van de locatie waar de sensoren geplaatst moeten worden. Het is onder meer mogelijk deze onder een vaartuig of in een afvoerbuis te bevestigen.

Meetsnelheid

De metingen worden direct na inwerkingstelling van de sensoren verricht met het geprogrammeerde tijdsinterval

Presentatie resultaten

Gemeten parameter met tijdstip van meten.

Digitaal en online

Kosten

€ 2.000 tot € 4.000 per sonde.

Loggers tot € 15.000.

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

-

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

Deze sensoren worden in de praktijk het meest ingezet om de (grond)waterkwaliteit over een langere tijd semicontinue te meten.

Geschiktheid

De multiparametersensor is vooral geschikt om in te zetten bij monitoring en nazorg, zeker als hier permanent of intensief moet worden gemeten.

Indien de sonde in een peilbuis wordt geplaatst moet deze minimaal een diameter van 2 inch hebben.

Praktijkervaringen in Nederland

RWZI’s maken al vele jaren gebruik van multi-sondes en de resultaten zijn dermate goed dat toepassen voor het meten en monitoren van grondwater een logische volgende stap is.

Waterschappen maken van deze techniek gebruik om de water kwaliteit te monitoren.

“Do's“

Inzetten op projecten waarbij permanent, of voor langere tijd, meten van grondwater kwaliteit of effluent gewenst is.

Regelmatig de individuele sensoren kalibreren (tijd afhankelijk van waterkwaliteit).

“Don'ts“

Peilbuis met te kleine diameter toepassen waardoor alleen met opgepompte watermonsters kan worden gewerkt.

Ook geschikt voor

De sensoren worden veel gebruikt bij RWZI’s voor de meting van zowel te reinigen als gereinigd water.

 

Achtergrondinformatie / Links

Normen

NEN5745

Literatuur

-

Hyperlinks (internet)

externe linkGreenspan

externe linkYSI