Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Multisampler

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Multisampler

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

De multisampler is een handbediend monstername-apparaat dat zowel van (grond)water als van niet-cohesieve (water)bodems monsters kan nemen. Het is feitelijk een plexiglazen buis met daarin een zuiger. Door op diepte de zuiger te bedienen zal de plexiglazen buis zich vullen. Er zijn twee steekringen die uitwisselbaar zijn. Een steekring met kogelklep die de multisampler aan de onderkant afsluit. Door de kogelklep te wisselen door een open steekring kunnen niet-cohesieve bodems bemonsterd worden door de sampler weg te drukken en op diepte te vullen. De zuiger voorkomt in dat geval compactie van het te bemonsteren sediment.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Multisampler

Meeteenheid en parameter

Niet van toepassing, het betreft een monsternametechniek.

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag:

10 cm

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsnede met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

Een multi-sampler is een handbediend monstername-instrument dat geschikt is om zowel (grond)water als niet-cohesieve (water)bodems te bemonsteren. Het instrument bevat een transparante (plexiglazen) buis met aan de bovenzijde een zuiger en aan de onderzijde een kogelklep of steekring en moet worden gevuld met monstermateriaal. Dit kan water zijn, na het verwisselen van de kogelklep door de steekring kan het op slib of op bagger gelijkend materiaal zijn. Dit materiaal kan vervolgens in de monsternamebuis, of overgeplaatst in een monsterfles of –pot, ter analyse aan een laboratorium worden aangeboden

Werkingsprincipe

De werking verschilt feitelijk niet veel van die van conventionele zuigerboren, alleen is dit apparaat zowel bruikbaar voor los materiaal als voor water. Specifiek voor de multi-sampler is dat het monster, dankzij de transparante monsternamebuis, direct van buitenaf zichtbaar is en dat de bodemopbouw in tact blijft.

Met de zuiger kan de buis worden gevuld met water, door de buis te verdringen kan de buis worden gevuld met (water)bodemmateriaal.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

[+/- tabel] monsternemingstoestellen (water)bodem

Met dit apparaat kunnen grondwatermonsters tot 1 liter worden genomen.

Er kan een zuiver profiel van de (water)bodem van niet-cohesieve gronden worden beschreven.

Typisch dieptebereik

In water is het dieptebereik ca. 10 meter, in grond ca. 5 meter.

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

De monsternamesnelheid is hoog, het water kan direct worden ingelaten, in bodem is de snelheid afhankelijk van de viscositeit van de grond. Bij hoge viscositeit kost het meer tijd het monstermateriaal in de monsterbuis te zuigen.

Per dag kunnen tientallen monsters worden genomen.

Meetsnelheid

Niet van toepassing.

Presentatie resultaten

De resultaten worden gepresenteerd in rapportvorm, zoals bij klassiek bodemonderzoek met handboren gebruikelijk is.

Kosten

€ 40 tot € 70 per monster, exclusief overige kosten.

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

[Figuur]

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

De multi-sampler wordt vooral gebruikt voor watermonsters en voor waterbodembemonstering waarbij de opbouw in tact moet blijven, bijvoorbeeld voor de beschrijving van het bodemprofiel of om de juistheid van de bemonsterde laag visueel te kunnen bepalen.

Bemonsteren (al dan niet met kogelklepmonsternamesysteem) van een slurry onderin een tank.

Geschiktheid

Anaerobe monstername. Dit stelt wel eisen aan de stappen na monstername (monsterconservering en de transport- en opslag omstandigheden).

Monstername van (grond)water op specifieke diepte.

Praktijkervaringen in Nederland

De multi-sampler wordt in Nederland met regelmaat succesvol ingezet. De resultaten zijn goed.

“Do's“

-

“Don'ts“

Als gevolg van kleef op de zijwand zal na een zekere afstand verpropping optreden.

Ook geschikt voor

Bemonsteren van bezinkbedden, kristallisatiebaden enzovoots.

Voor bemonsteren van zeer sterk met chemicaliën verontreinigd water of tankbodems.

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

externe linkNPR 5741

externe linkBRL 2000

Literatuur

-

Hyperlinks (internet)

externe linkEijkelkamp (1)

externe linkEijkelkamp (2)

externe linkRIZA