Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Push and pull test

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Push and pull test

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

De push-pull test heeft tot doel om de afbraak van verontreinigingen in het grondwater te bepalen. Bij de push-pull test wordt gebruik gemaakt van een substraat dat wordt toegevoegd aan het grondwater. Het substraat wordt niet geïnjecteerd maar bovengronds gemengd met gebiedseigen grondwater. Vervolgens wordt het mengsel met overdruk geïnfiltreerd in de bodem. Deze werkwijze heeft ten opzichte van andere methodieken het voordeel dat een relatief grote hoeveelheid water snel wordt voorzien van een juiste samenstelling/omstandigheden voor afbraak en dat deze hoeveelheid water zich even snel verplaatst als het grondwater.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Push and pull test.

Meeteenheid en parameter

Over het algemeen de afbraaksnelheid van een verontreiniging als gevolg van al dan niet gestimuleerde bodemprocessen.

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag:

50 cm

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsneden met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

Voor de uitvoering van een push-pull test wordt gebruik gemaakt van een permanent filter. Dit kan zijn een peilbuis of een grondwateronttrekkingfilter. Het filter moet zijn aangebracht in de laag waar de biologische afbraak moet worden beproefd. Bij de uitvoering van de push-pull test zijn de volgende handelingen te onderscheiden:

1. aansluiten onttrekkingspomp op grondwateronttrekkingfilter;

2. oppompen grondwater en opslag in multibox;

3. toevoegen toeslagstoffen aan water in multibox en opmengen

4. injecteren van mengsel over hetzelfde filter;

5. uitvoeren metingen in nabijgelegen peilbuizen (5-10 m afstand).

Werkingsprincipe

De werking van push-pull is gebaseerd op meerdere werkingsprincipes.

Het gebruik van gebiedseigen grondwater zorgt ervoor dat er sprake is van een overeenkomst met de bestaande macro chemische condities in de bodem.

Het toevoegen van toeslagstoffen kan volledig worden afgestemd op de samenstelling van dit gebiedseigen water en de te bestuderen processen

Door het oppompen en opnieuw infiltreren van het water ontstaat er tevens een hydrologische beweging in de ondergrond.

Het gebruik van grondwater heeft als voordeel dat de verspreiding van toeslagstoffen in de ondergrond veel sneller verloopt.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

Deze worden bepaald de kwaliteit van de uit te voeren monitoring tijdens de test.

Typisch dieptebereik

3 -15 m-mv

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

De tijdsduur is afhankelijk van de bestaande condities voor de processen. Gemiddeld zal voor een test 3-8 weken noodzakelijk zijn.

Meetsnelheid

Afhankelijk van meettechnieken. Combinatie van veldmetingen en laboratorium analyses.

Presentatie resultaten

Presentatie van de resultaten aan de hand van analyses, veldmetingen, hoeveelheid toegediend water (met substraat) en hydrologisch beeld

Kosten

€ 5.000 tot € 10.000

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

[Figuur]

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

Nee

Geschiktheid

De push-pull test is geschikt om te komen tot een nadere invulling van de methodiek voor het stimuleren van de biologische afbraak in het grondwater. Met name de keuze voor het type substraat kan nader worden bepaald

De push-pull test is niet alleen geschikt voor organische oplosmiddelen maar kan ook worden ingezet om afbraak van andere verbindingen of aeroob afbreekbare verbindingen te meten. De techniek is bijvoorbeeld ook toepasbaar om het stripeffect bij persluchtinjectie te bepalen.

Praktijkervaringen in Nederland

Vele testen zijn uitgevoerd en worden in de voorbereidingsfase van in-situ saneringen geregeld toegepast.

“Do's“

Zorg altijd voor het toevoegen van een tracer aan het geïnfiltreerde water. Dit is een eenvoudige handeling die snel inzicht geeft in de verspreiding van het behandelde water in de ondergrond.

“Don'ts “

Voorzichtig met de toepassing in zeer goed doorlatende lagen.

Zorg voor voldoende dekking met waarnemingspeilbuizen in de directe omgeving van het filter.

Metingen en analyses in het onttrekkings/infiltratiefilter hebben geen waarde voor de beoordeling van de biologische afbraak

Ook geschikt voor

-

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

-

Literatuur

-

Hyperlinks (internet)

externe linkBodembreed(1)

externe linkBodembreed(2)