Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Recoverytest (drijflaag)

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Recoverytest (drijflaag)

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

De recovery test geeft uitsluitsel over de daadwerkelijk dikte en toestroomsnelheid van een drijflaag. De test geeft daarmee een indicatie of de drijflaag in-situ kan worden verwijderd en met welke snelheid dit kan plaatsvinden. Voor de test wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd pompsysteem dat de drijflaag opvangt, vasthoudt en eventueel wegpompt naar een opvangvat.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Recoverytest (drijflaag)..

Meeteenheid en parameter

Hoeveelheid drijflaag dat per tijdseenheid is verwijderd [kg] en de daadwerkelijke drijflaagdikte [cm].

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag: n.v.t.

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsneden met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

De test wordt uitgevoerd in een filter/put. De diameter van de put moet groot genoeg zijn om de recovery test te kunnen uitvoeren. Ook moet de put zijn voorzien van verfiltering die de toestroming van de drijflaag toelaat.

Werkingsprincipe

Door de stofeigenschappen van olie gaat deze boven op de waterspiegel drijven; zo vormt zich een drijflaag. Tijdens de recovery test wordt getracht de drijflaag te laten toestromen naar een put. De snelheid waarmee dit toestromen plaatsvindt is een aanwijzing of en hoe snel de drijflaag separaat van het wateroppervlak kan worden verwijderd. De wijze van terugstromen van de drijflaag na beëindiging van de onttrekking geeft een indicatie van de daadwerkelijke dikte van de drijflaag in de formatie.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

Meetresultaten worden weergegeven als hoeveelheid product (drijflaag) per tijdseenheid.

Typisch dieptebereik

Meting vindt plaats aan wateroppervlak

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

Afhankelijk van toestroming drijflaag.

Meetsnelheid

Afhankelijk van toestroming drijflaag maar typisch 1 dag.

Presentatie resultaten

Weergave of en met welke snelheid drijflaag wordt verwijderd.

Kosten

€ 5.000 à € 10.000. Mede afhankelijk van de meetsnelheid.

Exclusief verwijderingskosten van de vrijkomende drijflaag.

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

Recoverytest animatie

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

Deze techniek wordt veel toegepast na calamiteiten. In deze situatie is de olie nog niet significant opgelost in het grondwater.

Geschiktheid

De techniek is geschikt voor het testen van ‘drijflaagverwijdering’ als saneringstechniek.

Praktijkervaringen in Nederland

- De praktijk leert dat de methode een goed beeld geeft van de drijflaagdikte en verwijderingssnelheid.

- Inhomogeniteiten hebben invloed op de meetresultaten, waardoor de representativiteit wordt aangetast.

- Bij de test wordt een deel van de drijflaag verwijderd die vervolgens niet kan worden teruggebracht in de grond, maar volgens geldende regelingen dient te worden afgevoerd.

“Do's“

Er moet een duidelijk zichtbare drijflaag aanwezig zijn.

“Don'ts “

Inzet op basis van een waarneming van drijflaagvorming in een snijdende peilbuis. In snijdende peilbuizen kan ophoping optreden van olie. Hierdoor wordt vaak ten onrechte ervan uitgegaan dat de drijflaag in de peilbuis een indicatie is van een separaat te verwijderen drijflaag.

Ook geschikt voor

-

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

-

Literatuur

‘In situ soil and groundwater remediation: theory and practice’, Thomas Keijzer Charles Pijls, Emile Marnette, Matthias Sumann, Frank Volkering en Marcus van Zutphen, Tauw 2006.

Hyperlinks (internet)

externe linkHandboek Drijflaag Verwijdering (SKB)