Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Sedimentval

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Sedimentval

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Bij deze techniek wordt gedurende een periode van 2 weken tot 3 maanden (afhankelijk van stroomsnelheid, opwerveling en zwevend stofgehalte) een houder (carrousel) met 6 plexiglazen buizen op de waterbodem bevestigd. Een deel van het in het oppervlaktewater aanwezige zwevende stof zal in de loop van de tijd bezinken in de buizen. Dit sediment kan vervolgens verder worden onderzocht.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Sedimentval.

Meeteenheid en parameter

Hoeveelheid gesedimenteerd zwevend stof per tijdseenheid, kg/dag of cm/dag.

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag: n.v.t.

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsneden met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar: hoeveelheid zwevend stof / tijdseenheid

Nabewerking / interpretatie off site nodig:
Vaststellen van kwaliteit zwevend stof

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

De sedimentval wordt stabiel in het water gehangen. Dit kan vlak boven waterbodem zijn, maar ook net onder wateroppervlakte of halverwege de waterkolom. De hoogte is afhankelijk van of de diepe of ondiepe sedimentlast bepaald moet worden. Hier blijft de val aanwezig voor een te bepalen periode. Na deze periode wordt de val weggehaald en kan de hoeveelheid bezonken zwevend stof bepaald worden. Ook kan de kwaliteit van het zwevend stof in een laboratorium worden bepaald.

Werkingsprincipe

Het in de waterkolom aanwezige zwevend stof bezinkt door de zwaartekracht deels in de daarvoor geplaatste sedimentval. De mate van sedimentatie is afhankelijk van bijvoorbeeld de waterstroming, korrelgrootte en samenstelling, oneffenheden in de bodem en omwoelingen in de bodem. Met de sedimentval kan de mate van sedimentatie worden bepaald.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

-

Typisch dieptebereik

Geen praktische beperkingen

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

-

Meetsnelheid

Afhankelijk van het geschatte zwevend stofgehalte, stroomsnelheid en sedimentatiesnelheid: 2 weken tot 3 maanden

Presentatie resultaten

Hoeveelheid (dikte in centimeters) materie per tijdseenheid, kwaliteit van sediment (mg/kg ds).

Kosten

Circa € 500 per monster.

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

[Figuur]

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

Voor het bepalen van de kwaliteit (en kwantiteit) van een natuurlijke afdeklaag (bezinkend zwevend stof) na sanering van een waterbodem of als onderdeel van het bepalen van de chemische kwaliteit van een watersysteem en de invloed van de sedimentkwaliteit op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Geschiktheid

Gemakkelijk toepasbaar is allerlei wateren

Praktijkervaringen in Nederland

Ketelmeer-oost, Hollandsche IJssel, Nader onderzoek Kanaal door Walcheren

“Do's“

-

“Don'ts “

-

Ook geschikt voor

-

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

-

Literatuur

-

Hyperlinks (internet)

externe linkRIZA (Ecotoxicologische kwaliteit zwevend stof Hollandsche Ijssel)

externe linkRIZA (2)