Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Sudan rood test

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Sudan rood test

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Sudan Rood is een donkerrood gekleurd fijn poeder kleurstof die rood verkleurt bij contact met puur product van tetra- en trichlooretheen.

Bij deze test wordt een ongeroerd grondmonster in contact gebracht met de kleurstof. Bij de aanwezigheid van puur product zal de kleurstof verkleuren en zodoende aantonen in welke laag puur product aanwezig is.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Sudan Rood test.

Ook wel Red Sudan, Red Oil of Sudan IV genoemd.

Meeteenheid en parameter

Aanwezigheid van puur product van organische verbindingen.

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag: n.v.t.

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsneden met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

Een ongeroerd monster, moet in contact worden gebracht met de kleurstof Sudan Rood.

Als sprake is van puur product, dan zal de kleurstof rood verkleuren. De indicatie voor de aanwezigheid van puur product is zodoende absoluut.

Werkingsprincipe

Sudan rood, is een kleurstof die zich hecht aan organische verbindingen. Door zich te hechten wordt de kleur zichtbaar.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

De testresultaten zijn in principe helder. De nauwkeurigheid van de interpretatie is afhankelijk van de tester. De test geeft een absolute indicatie van de aanwezigheid van de aanwezigheid van puur product in het monster.

Typisch dieptebereik

n.v.t.

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

De test kan per monster één keer worden uitgevoerd. De snelheid van analyse is daardoor afhankelijk van de monsternamesnelheid.

Meetsnelheid

Nadat de kleurstof aan het monster is toegevoegd is het resultaat binnen enkele minuten zichtbaar.

Presentatie resultaten

Per monster worden de waarnemingen (mate van roodkleuring) vermeld

Kosten

€ 70 per monster, exclusief bijkomende kosten zoals monstername, rapportage, e.d.

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

 

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

De Sudan Rood test wordt voornamelijk ingezet bij nadere onderzoeken en saneringen om de aanwezigheid van puur product van per en tri aan te tonen en de ligging uit te karteren. Op basis van de testresultaten in het veld kan de onderzoeksstrategie eenvoudig en effectief tijdens het veldonderzoek zelf worden bijgesteld.

Geschiktheid

Het is een geschikte test om in het veld snel en eenvoudig de aanwezigheid van puur product van per en tri aan te tonen en een indicatie te krijgen van de concentratie.

Niet geschikt om absolute gehalten aan stoffen vast te stellen.

Praktijkervaringen in Nederland

De test is makkelijk toepasbaar en kosteneffectief. Voor het verkrijgen van een goed beeld van de aanwezige hoeveelheid puur product is de methode effectief gebleken.

“Do's“

Controlemonsters aanbieden voor laboratoriumonderzoek.

Voor de precieze bepaling van de ligging van het puur product is het noodzakelijk een ongeroerd monster te nemen. Als dit goed gebeurt is de methode nauwkeurig tot op de halve centimeter.

“Don'ts “

-

Ook geschikt voor

-

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

-

Literatuur

‘Kostenefficiënt en doelgericht bodemonderzoek –sanering: focus op VOCL’s’, Soresma n.v., 2005

Hyperlinks (internet)

externe linkWikipedia (Sudan IV)

externe linkCheiron

externe linkAntea Group Belgie