Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Troebelheidsmeter oppervlaktewater

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Troebelheidsmeter oppervlaktewater

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Deze techniek meet de mate van verstrooiing of absorptie van licht met behulp van infrarood licht in oppervlaktewater. Dit is een maat voor het gehalte zwevend stof uitgedrukt in NTU of FNU. Er zijn twee soorten meters. Met de ene kan rechtstreeks in het oppervlaktewater worden gemeten. Met de andere soort vindt dit plaats in een monsterflesje.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Troebelheidsmeter oppervlaktewater.

Meeteenheid en parameter

Verstrooiing of absorptie van licht in FNU of NTU.

of, concentratie zwevend stof in g/l of p.p.m.

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag:

n.v.t.

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsnede met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / penetreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

Het apparaat wordt in de waterkolom gehangen en zendt infrarood licht onder een bepaalde hoek uit. Door reflectie van het licht op zwevende bestanddelen wordt een hoeveelheid straling teruggekaatst en wederom gemeten door het apparaat (binnen een straal van enkele centimeters). Het apparaat wordt toegepast in combinatie met een meetversterker.

Er zijn twee uitvoeringen troebelheidsmeters: een sensor aangesloten op een multimeter of een compact PC veldkit. In het eerste geval kan, na calibratie, de sensor rechtstreeks in oppervlakte- of grondwater worden gehangen. In het tweede geval wordt een monsterflesje gevuld en geanalyseerd in de pc-veldkit.

Werkingsprincipe

De straling van een infraroodzender raakt het medium onder een bepaalde gedefinieerde hoek. De deeltjes in het medium genereren een verstrooiing van de straling welke weer door een ontvanger wordt opgevangen. De instellingen zijn mediumafhankelijk. Het verschil tussen uitgaande en weer opgevangen straling wordt vergeleken en uitgedrukt in een eenheid van straling (FNU of NTU) of (na lokale calibratie) in g/l zwevend stof.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

Het meetbereik is: 0,01 - 1000 FNU tot 100 g/l.

Het meetbereik en nauwkeurigheid is afhankelijk van type sensor en omstandigheden.

Typisch dieptebereik

Maximaal 50 meter in geval van in-situ meting.

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

De metingen kunnen eenvoudig regelmatig worden herhaald.

Meetsnelheid

Een meting duurt circa 10 minuten. De meetwaarde is direct afleesbaar op het display van het apparaat.

Presentatie resultaten

De afgelezen waarden (al dan niet na calibratie)

Kosten

Aanschaf apparatuur (sensor en transmitter) vanaf € 2.500 (afhankelijk van uitvoering en type).

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

-

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

Bij baggerwerkzaamheden is het belangrijk dat vertroebeling bepaalde, vooraf gedefinieerde, waarden niet overschrijdt. Dit kan met de troebelheidsmeter eenvoudig worden vastgesteld.

Geschiktheid

De troebelheidsmeter is uitermate geschikt voor het meten van het doorzicht in oppervlaktewater.

Indien gebruik wordt gemaakt van de uitvoering waarmee in een monsterfles wordt gemeten, kan ook bijvoorbeeld het doorzicht van grondwater of afvalwater worden gemeten.

Praktijkervaringen in Nederland

Ruime ervaring in de praktijk in Nederland heeft opgeleverd dat de resultaten goed zijn en de metingen vlot uit te voeren zijn en de meetgegevens snel voorhanden zijn.

“Do's“

De troebelheidsmeter kan voor langdurige meettrajecten worden ingezet omdat een wisser de optische delen schoonhoudt (aanslag wordt voorkomen/verwijderd). Het 4-straals meetprincipe controleert de sensor zelf.

“Don'ts“

Luchtbellen kunnen het resultaat beïnvloeden. Daarom bijvoorbeeld niet toepassen nabij baggerwerkzaamheden.

Ook geschikt voor

Watertemperatuurmetingen.

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

ISO 7027 en EN27027.

Troebelheid is van grote invloed op de kwaliteit van het grondwatermonster. Nieuwe NEN (5744 en 5745) houdt hiermee rekening voor wat betreft het grondwater bemonsteren.

Literatuur

externe linkRIKZ

Hyperlinks (internet)

externe linkEndress