Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Veldtitrator

TECHNIEKSHEET

Onderzoekstechniek: Veldtitrator

Versie: November 2016

[Naar zoekapplicatie]

 

Samenvattende omschrijving techniek (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Titratie is een chemisch-analytische techniek om te bepalen hoeveel van een stof aanwezig is in een watermonster. Om dit te bepalen wordt er een stof aan het monster toegevoegd en wordt er gekeken hoeveel er van deze stof nodig is om een reactie te verkrijgen. Met de veldtitrator bestaat de mogelijkheid dit binnen kort tijdsbestek on-site te doen.

 

 

Algemene informatie (gebaseerd op informatie van techniekaanbieder)

Naam

Veldtitrator.

Meeteenheid en parameter

pH: dimensieloos.

CO2-gehalte:in ppm.

Alkaliteit.

Bodemfase

Grond

Grondwater

Poriënwater

Puur product

Bodemlucht

Aard techniek

Fysisch

Geofysisch

Chemisch

Biologisch

I.c.m. Sondering

Probe/ Sensor

Overig

Plaats van toepassing

In situ

On site

Aan maaiveld

Boven maaiveld/in de lucht

Off site

Detectiewijze

Boren / steken

Verdringing / sonderen

Tomografie

Off site meting

Meting op maaiveld / waterbodem

Meting aan oppervlakte open water

Toepasbaar in afzonderlijke lagen

nee

ja

Minimale dikte laag:

n.v.t.

Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is

1
homogeen goed doorlatend zandpakket

2
één zandpakket, met slecht doorlatende laagjes

3
slecht doorlatende deklaag, doorsnede met zandlaagjes

4
slecht doorlatende laag op een goed doorlatend zandpakket

5
antropogeen

Landbodem/waterbodem

Landbodem

Waterbodem

Stap in keten van dataverzamelen

a- Aanloop

b- Boren / netreren / instr.plaatsing

c- Monstername

d- Meten

e- Dataverzamelen en evalueren

f- Bodem informatie

Moment van beschikbaarheid resultaten

In het veld zijn meetresultaten beschikbaar

Nabewerking / interpretatie off site nodig

Ontwikkelingsfase techniek

Demonstratiefase

Verbredingsfase

Routinematig toegepast

Wijze van inkopen

Als dienst

Als product

Als apparaat

Algemene omschrijving uitvoeringswijze

Een vast volume (grond)watermonster wordt in een reservoir van de titrator gedaan. Hieraan worden langzaam afgepaste hoeveelheden titratievloeistof toegevoegd. Bij de veldtitrator wordt met sensoren bepaald wanneer de juiste een verkleuring van het monster plaatsvindt. De veldtitrator vertaalt dit naar een concentratie van de te onderzoeken stof. Deze concentratie kan direct worden afgelezen.

Werkingsprincipe

Titratie is een analytische techniek om te bepalen hoeveel van een bepaalde stof aanwezig is in een watermonster. Door de reactie die de titratievloeistof aangaat met deze stof in het monster ontstaat een verkleuring. De hoeveelheid toegevoegde titratievloeistof om tot de verkleuring te komen is een maat voor de concentratie van de te onderzoeken stof in het reservoir.

Punt / lijnmeting / volumemeting

Puntmeting

Lijnmeting (verticaal)

Lijnmeting (horizontaal)

Oppervlaktemeting

Volumemeting

Technische specificaties

(w.o. nauwkeurigheid)

In een praktijktest en verificatieonderzoek is een afwijking van minder dan 2% vastgesteld ten opzichte van laboratoriumonderzoek.

Daarnaast zijn door de meting in het veld te verrichten de onderzoeksresultaten betrouwbaar aangezien vrijwel geen verloop kan hebben plaatsgevonden door processen als ontgassing en neerslag.

Typisch dieptebereik

n.v.t.

Gevoeligheid onafhankelijk van de diepte

Gevoeligheid verandert met de diepte

Tijdeigenschappen

De monsters moeten worden genomen en het monstermateriaal moet worden ingevoerd in het veldapparaat. Dit is enkele minuten werk per monster.

Meetsnelheid

Na invoeren van het water en de titratievloeistof is de aangetroffen waarde binnen enkele minuten af te lezen.

Presentatie resultaten

Gemeten waarden

Kosten

Circa € 25 per meting

Trends en ontwikkelingen

-

Illustratie

[Figuur]

 

Gebruikersinformatie (gebaseerd op praktijkervaring van onafhankelijk techniekexpert)

Beschikbaarheid

alleen in buitenland beschikbaar

techniek in ontwikkeling

één of enkele aanbieders in NL

groot aantal aanbieders

Wordt techniek vaak toegepast?

Incidenteel

Af en toe

Zeer geregeld

Onderzoeksfase waarin techniek toepasbaar is

(Verkennen)

Uitkarteren

Variantkeuze

Ontwerp

(Realisatie)

Controle

Monitoring

Nazorg

Verificatiemetingen / ijkmetingen

worden veelal toegepast

worden veelal niet toegepast

n.v.t. of afhankelijk van onderzoeksdoel

Veel gebruikte toepassing in praktijk

De methode wordt meest toegepast voor de analyse van grondwatermonsters waarbij de macrosamenstelling van belang is voor bijvoorbeeld de bepaling van kalkverzadiging of de ionenbalans, bijvoorbeeld bij een grondwaterkwaliteitsmeetnet.

Geschiktheid

Met deze methode kunnen nauwkeurig en snel grondwatermonsters in het veld worden geanalyseerd.

Praktijkervaringen in Nederland

Door de iets hogere kosten ten opzichte van laboratoriumonderzoek wordt de methode weinig toegepast.

“Do's“

Inzetten als de monsters niet snel aan het laboratorium kunnen worden aangeleverd en toch kwalitatief goede analyseresultaten nodig zijn.

Deze techniek wordt voornamelijk ingezet als een grote waarde aan de juistheid van de grondwaterkwaliteitsmetingen wordt gehecht in combinatie met snelheid.

“Don'ts “

-

Ook geschikt voor

-

 

Achtergrondinformatie / Links

Bodemstandaard

NEN 5119

Literatuur

externe link“Monitoring en beheer van verontreinigingen aan de hand van macroparameters gemeten met sensoren”, Deelrapport fase 2 ‘De meetprotocollen’, December 2001

Hyperlinks (internet)

externe linkTU Delft