Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemonderzoek, landbodems, Zoeken naar onderzoekstechnieken gerelateerd aan de NTA 5755 en BUM

In de NTA 5755 (versie juli 2010) en de BUM (versie 14 oktober 2010) is sprake van bodemonderzoek of is een informatiebehoefte vastgesteld met betrekking tot de bodemkwaliteit. In de NTA 5755 betreft het een nader onderzoek en onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging. Voor wat betreft de BUM wordt specifiek gedoeld op paragraaf 2.3; een toetslijst voor de beschikking ernst en spoed op het nader onderzoek.

In beide documenten, NTA 5755 en BUM, is enkel sprake van een informatiebehoefte over de bodemkwaliteit zonder dat is voorgeschreven op welke wijze deze informatie dient te worden verzameld; (uitgezonderd Triade) is dus sprake van doel in plaats van middelvoorschriften. Dit biedt de mogelijkheid om andere technieken dan de ‘klassieke’ bodemonderzoekstechnieken toe te passen voor de onderzoeksdoelen zoals deze in beide documenten zijn omschreven.

Deze insteek biedt kansen om bodemonderzoek meer efficiënt uit te voeren dan ‘klassiek’ gebruik makend van een scala aan andere technieken die we gewoon zijn te gebruiken. Dit levert echter nieuwe vragen op als bijvoorbeeld ‘wat zijn beschikbare technieken voor de onderzoeksvragen?’ en ‘op welke wijze zijn deze te combineren?’.

De Bodemrichtlijn biedt een zoekapplicatie die aansluit op de vraagstellingen uit de NTA 5755 en BUM. Hiermee kunnen onderzoekstechnieken uit de Bodemrichtlijn worden geselecteerd horend bij de onderzoeksvragen uit deze documenten. De Bodemrichtlijn volgt daarbij de indeling van beide documenten (nb: voor de BUM is in dit kader ‘slechts’ één onderzoeksvraag relevant). Aan de hand van een voor NTA 5755-lezers herkenbare structuur staan de onderzoeksvragen gepresenteerd waarbij per vraagstelling is aangegeven met welke onderzoeksvraag(en) uit (onderdeel 2 van) de zoekapplicatie deze overeenstemt, zie [Verbinding NTA 5755:2010/BUM met zoekapplicatie onderzoekstechnieken].

Met de zoekresultaten van de [zoekapplicatie] kan vervolgens een verdere analyse worden uitgevoerd naar de geschiktheid van de technieken voor de specifieke situatie of mogelijke combinaties met andere technieken.

De NTA 5755 geeft aanwijzingen van verschillende aard voor wat betreft de informatiebehoefte. Alleen voor aanwijzingen die direct zijn te vertalen naar de inzet van bodemonderzoekstechnieken is een verbinding gelegd met de zoekapplicatie. Voor aanwijzingen die bijvoorbeeld interpretaties inhouden van onderzoeksgegevens of waarvoor geen bodemonderzoek in het veld hoeft te worden uitgevoerd, ontbreekt de verbinding met de zoekapplicatie.

Voor de volledigheid moet worden vermeld dat bodemonderzoek zoals beoogd met de NTA 5755 of BUM alleen tot resultaten leidt als het binnen de juiste context plaatsvindt. Een bodemonderzoek volgens de NTA 5755 of BUM kan daarom niet zonder gebruik te maken van deze documenten worden opgezet, uitgevoerd of gerapporteerd. De zoekapplicatie in de Bodemrichtlijn is niet meer dan een hulpmiddel om de gebruiker te ondersteunen in het zoeken van geschikte bodemonderzoekstechnieken.